Resultaat voor belastingen

Het resultaat voor belastingen wordt bepaald als de som van het bedrijfsresultaat (bedrijfsopbrengsten minus de bedrijfslasten), financieel resultaat (saldo van financiële baten en lasten) en buitengewoon resultaat (saldo van winsten en verliezen die niet uit de eigenlijke bedrijfsvoering voortvloeien). Een instelling wordt verliesgevend genoemd als het resultaat voor belastingen negatief is.