Regeling fosfaatreductie varkenshouderij 2017

Met deze regeling wordt een financiële tegemoetkoming geboden aan varkenshouders die vrijwillig mengvoeders inkopen met een lager gehalte aan fosfor. De financiële tegemoetkoming is gebaseerd op een kostencompensatie voor deze doorgaans duurdere mengvoeders. De sectorpartijen zijn een inspanningsverplichting aangegaan om een fosfaatreductie in de varkenshouderij van maximaal 1 miljoen kilo te realiseren. De beoogde reductie draagt bij aan het maatregelenpakket dat tot doel heeft de fosfaatproductie in Nederland voor het eind van 2017 terug te brengen tot het niveau dat is toegestaan op basis van de derogatiebeschikking Nitraatrichtlijn.