Enquête

Aan de geënquêteerden is gevraagd of ze in de voorgaande twee jaar bij de huidige werkgever hebben promotie gemaakt (of teruggegaan zijn in functie). De publicatie beperkt zich tot werknemers die minstens twee jaar bij de huidige werkgever werkzaam zijn. Werknemers die recenter gestart zijn, blijven buiten beschouwing. De beschreven kenmerken, zoals leeftijd en ervaren gezondheid, betreffen de situatie op het moment van enquêteren. Dat is nadat de vooruitgang of teruggang in functieniveau heeft plaats gevonden.