Mestbeleid

Het Nederlandse mestbeleid steunt op de Meststoffenwet en op het Besluit Gebruik Meststoffen dat onder de Wet Bodembescherming valt. De in 1991 van kracht geworden Europese Nitraatrichtlijn (91/676/EEG) is in de Meststoffenwet geïmplementeerd. De Meststoffenwet bevat vijf stelsels: het gebruiksnormenstelsel, de middelvoorschriften, de dierrechten, de voorschriften voor distributie en verwerking van mest, en het stelsel voor regeling van samenstelling meststoffen. Hiermee wordt beoogd om de emissies van stikstof en fosfor naar het milieu te verminderen. De Meststoffenwet schrijft voor dat ten minste eens in de vijf jaar een evaluatie van de wet plaatsvindt. Op 30 maart 2017 heeft het Planbureau voor de Leefomgeving de resultaten van ‘Evaluatie Meststoffenwet 2016’ via hun website naar buiten gebracht.