Overheidstekort en overheidsschuld

Het overheidssaldo (ook wel EMU-saldo genoemd) is het verschil van inkomsten en uitgaven van de overheid. Zijn er meer uitgaven dan inkomsten, dan spreekt men ook wel van ‘het overheidstekort’. De inkomsten en uitgaven kunnen worden uitgedrukt op jaarbasis: bij de uitkomst in een verslagkwartaal zijn de uitkomsten over de voorafgaande drie kwartalen opgeteld. Hierdoor kan beter vergeleken worden met de (beleidsrelevante) jaarcijfers.

De overheidsschuld (ook wel EMU-schuld genoemd) is de schuld van de overheid gewaardeerd tegen nominale waarde (niet op marktwaarde). De onderlinge schulden tussen de Nederlandse overheden tellen hierbij niet mee. De schuld als percentage van het bbp wordt schuldquote genoemd.

De schuldquote wordt uitgedrukt op jaarbasis: de stand van de schuld aan het einde van een kwartaal gedeeld door de som van het bbp van de laatste 4 kwartalen.