Arbeidsinkomensquote

De arbeidsinkomsten gedeeld door de totale verdiensten binnen een economie (of een deel ervan). Voor werknemers bestaat het arbeidsinkomen uit de beloning (de lonen plus de sociale premies ten laste van werkgevers) . Voor zelfstandigen is het arbeidsinkomen gelijkgesteld aan het netto gemengd inkomen. De niet-arbeidsgerelateerde verdiensten worden gevormd door het netto exploitatieoverschot van bedrijven (de ‘winsten’).