Werkdruk


Werkdruk wordt ook wel omschreven als taakeisen. Dit is gemeten met drie enquêtevragen:
- Moet u extra hard werken om iets af te krijgen?
- Moet u heel veel werk doen?
- Moet u erg snel werken?
De antwoordcategorieën zijn bij elke vraag: altijd, vaak, soms , nooit.
De cijfers betreffen het percentage werknemers met antwoordcategorieën ‘altijd’ en ‘vaak’.