Een op zeven mantelzorgers vindt zichzelf zwaarbelast

Vrouw helpt oudere vrouw met aantrekken kousen
Een op de zeven mantelzorgers geeft aan de zorg voor familie of bekenden zwaar of zeer zwaar belastend te vinden, of zelfs overbelastend. Deze groep geeft op gemiddeld 28 uur per week aan mantelzorg te doen, tegenover de 8 uur van de overige mantelzorgers. Dat meldt CBS.

[video: https://www.cbs.nlnl-nl/video/7fd6a38fb7d347ecba44438bb290be3a] 

In 2015 gaf bijna 15 procent van de Nederlanders van 16 jaar of ouder mantelzorg aan een bekende uit zijn of haar omgeving, zoals een partner, kind of vriend. Dit komt neer op ongeveer 2 miljoen mensen. Gemiddeld besteedden zij 11 uur per week aan zorg. Het leeuwendeel (86 procent) van de mantelzorgers biedt deze hulp aan een familielid. Vrouwen zeggen vaker mantelzorg te verlenen dan mannen. Het gemiddeld aantal uren geboden mantelzorg verschilt niet tussen vrouwen en mannen.

Nederlanders die mantelzorg geven, 2015
 
Totaal 14,9
Mannen11,7
Vrouwen18,1
16 tot 20 jaar6,4
20 tot 30 jaar7,7
30 tot 40 jaar6
40 tot 50 jaar15,9
50 tot 55 jaar21,5
55 tot 65 jaar24,3
65 tot 75 jaar20,3
75 jaar of ouder14,3

Vooral 40-plussers geven mantelzorg

De meeste mantelzorgers zijn 40 jaar of ouder. Gemiddeld geeft bijna een vijfde deel van de Nederlanders in deze leeftijdscategorie aan te zorgen voor iemand uit zijn of haar omgeving. De meeste mantelzorgers (22 procent) zijn te vinden in de leeftijdsgroep van 50 tot en met 74 jaar. Onder 75-plussers is het aandeel mantelzorgers wat lager (14 procent).

Mantelzorgers in Nederland, 2015
 
Alleenstaande
<40 jaar5,8
40-65 jaar15
>= 65 jaar12,2
Ouder in
eenoudergezin
19,4
Partner in paar
Met kind15,1
<40, geen kind6,6
40-65, geen kind23,3
>=65, geen kind20,7

Minder mantelzorg door alleenstaanden

Nederlanders uit gezinnen bieden vaker mantelzorg dan alleenstaanden. De zorg wordt vaker geleverd door alleenstaande ouders met thuiswonende kinderen en door paren zonder thuiswonende kinderen (beide ongeveer 19 procent). Van de mensen met een partner en thuiswonende kinderen geeft 15 procent aan mantelzorg te verrichten. Alleenstaanden bieden het minst vaak mantelzorg (11 procent).

Wat is mantelzorg geven?

Mantelzorg is zorg die iemand geeft aan een bekende uit zijn of haar omgeving, zoals een partner, kind of vriend, als deze persoon voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is. De mantelzorg kan onder andere bestaan uit het doen van het huishouden, wassen en aankleden, gezelschap houden, vervoer of geldzaken regelen. Mantelzorg wordt niet betaald. Een vrijwilliger die werkt vanuit een vrijwilligerscentrale wordt niet gezien als een mantelzorger. Iemand is mantelzorger als de zorg al minimaal 3 maanden duurt, of zorg biedt voor minimaal 8 uur per week.

Definitie mantelzorger CBS

CBS hanteert een definitie waarbij de mantelzorger zorg verleent aan iemand die langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is. Er zijn ook andere definities van mantelzorg en dus ook andere cijfers. De definitie die CBS gebruikt is afgestemd met de GGD’s en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) . Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) hanteert een ruimere definitie waarbij alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving wordt gezien als mantelzorg.