Opgaven van gemeenten

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om Informatie voor Derden (Iv3–informatie) aan CBS te leveren. Iv3-informatie bevat financiële gegevens uit de begroting, de kwartaalcijfers en de jaarrekening. Gegevens over de jaarrekeningen moeten uiterlijk op 15 juli in het jaar na het begrotingsjaar worden aangeleverd. Gegevens uit dit onderzoek zijn afkomstig uit de door gemeenten aangeleverde Iv3-formatie over de jaarrekening 2015. Dit betreft baten en lasten van Iv3-functies die betrekking hebben op het sociaal domein. Inkomsten uit specifieke uitkeringen, die geen deel uitmaken van het gemeentefonds, vallen daar onder. Daarnaast zijn in dit nieuwsbericht gegevens uit het verdeelmodel van het gemeentefonds voor de gemeentefondsclusters Werk en Inkomen, Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning gebruikt.