Dyslexie

Dyslexie houdt in dat er een hardnekkig probleem aanwezig is met betrekking tot het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van lezen en/of spellen op woordniveau. Voor vergoeding van dyslexiebehandeling komen kinderen alleen in aanmerking wanneer er sprake is van ernstige dyslexie. Als er sprake is van een bijkomende stoornis, wordt behandeling slechts vergoed wanneer deze andere stoornis niet (meer) belemmerend is voor het dyslexieonderzoek.

Van 2009 tot en met 2014 werd diagnostiek en behandeling van dyslexie vergoed door de basisverzekering. In 2009 hadden alle schoolgaande kinderen van 7 en 8 jaar recht op vergoeding voor dyslexiezorg. Ieder volgend jaar tot en met 2012 werd dit met één leeftijdsjaar verhoogd. In 2013 en 2014 hadden alle schoolgaande kinderen van 7 tot en met 12 jaar recht op vergoeding. Vanaf 2015 valt dyslexiezorg onder de Jeugdwet. Onder de Jeugdwet hebben alle jeugdigen in de basisschoolleeftijd recht op vergoeding voor diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie.

De gegevens zijn afkomstig van de CBS Gezondheidsenquête. Hierin worden aan ouders/verzorgers vragen gesteld aangaande onder andere de aanwezigheid van aandoeningen en stoornissen (waaronder dyslexie, autisme en ADHD) bij hun kind gedurende de afgelopen 12 maanden. Bij een bevestigend antwoord wordt ter verdieping gevraagd of het kind hiervoor in behandeling was gedurende de laatste 12 maanden.

Aangezien dyslexie betrouwbaar kan worden vastgesteld vanaf groep 4, wordt gedurende dit artikel gefocust op kinderen van de basisschoolleeftijd 7 tot en met 11 jaar.
De enquêtejaren 2009 tot en met 2015 zijn bij elkaar genomen om voldoende massa te krijgen. Omdat het een steekproefonderzoek betreft, hebben de cijfers een onnauwkeurigheidsmarge.