Clusters overheidsregelingen of voorzieningen

Inkomensondersteuning: Het cluster Inkomensondersteuning is het cluster met daarin de bijzondere bijstand, ziektewet, WTCG, CER, Aftrek bijzondere ziektekosten, WSNP.

Welzijn en zorg: Het cluster Welzijn en Zorg is het cluster met daarin de WMO huishoudelijke verzorging, WMO vervoer, WMO wonen, AWBZ persoonlijke verzorging, AWBZ verpleging, AWBZ individuele begeleiding, AWBZ groepsbegeleiding, AWBZ zorg met verblijf, AWBZ pgb voor individuele begeleiding, AWBZ pgb voor groepsbegeleiding, AWBZ pgb voor persoonlijke verzorging, ABWZ pgb voor verpleging, AWBZ pgb voor kort verblijf, indicatie AWBZ persoonlijke verzorging, indicatie AWBZ verpleging, indicatie AWBZ individuele begeleiding, indicatie AWBZ groepsbegeleiding, indicatie AWBZ behandeling, indicatie AWBZ kort verblijf, indicatie AWBZ zorg met verblijf.

Arbeidsparticipatie: Het cluster Arbeidsparticipatie is het cluster met daarin de WAO, WIA, WAZ, Wajong, WW, WWB, IOAW, IOAZ, WSW indicatie, WSW wachtlijst, WSW dienstbetrekking, WSW regulier dienstverband.

Onderwijs: Het cluster Onderwijs is het cluster met daarin Speciaal onderwijs en leerlinggebonden financiering.

Jeugdzorg: Het cluster Jeugdzorg is het cluster met daarin de Provinciale jeugdzorg: ondertoezichtstelling, voogdij, jeugdreclassering, ambulante jeugdzorg, dagbehandeling, residentiële jeugdzorg, pleegzorg

Regelingen in het kader van toeslagen (zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budgetten) vallen buiten dit kader.