Gevaarlijke stoffen

De klassen over de weg vervoerde goederen zijn gedefinieerd in de vijftiende herziene uitgave van de UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Verenigde Naties, Genève 2007.
(1) springstoffen, (2) gassen, (3) brandbare vloeistoffen, (4) brandbare vaste stoffen, voor zelfontbranding vatbare stoffen, stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen, (5) oxiderende stoffen en organische peroxiden, (6) giftige en besmettelijke stoffen, (7) radioactief materiaal, (8) corrosieve stoffen, (9) diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen.
Bron: Begrippenlijst wegtransport en logistiek (TLN, CBS)