Veiligheidsmonitor 2015

Algemeen

De Veiligheidsmonitor (VM) is een grootschalig jaarlijks onderzoek van het CBS, het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Nationale Politie en gemeenten onder de bevolking van 15 jaar en ouder. Dit onderzoek is in 2015 voor de achtste achtereenvolgende keer uitgevoerd. Centraal staan onder meer de leefbaarheid van en overlast in de woonbuurt, de veiligheidsbeleving, slachtofferschap van veel voorkomende criminaliteit en de mening over het functioneren van de politie en gemeenten. Het onderzoek hanteert een gestandaardiseerde vragenlijst en een gecoördineerde methodologie, waardoor de uitkomsten op verschillende bestuurlijke en operationele niveaus vergelijkbaar zijn.
In opdracht van de Raad voor de Veiligheidsmonitor zijn met ingang van het jaar 2012 verbeteringen doorgevoerd in het onderzoeksdesign van de Veiligheidsmonitor en is de vragenlijst grondig herzien. Hierdoor is er sprake van een methodebreuk ten opzichte van de eerdere onderzoeksjaren 2005 t/m 2011. Middels een methodebreuk analyse is voor een aantal indicatoren de omvang van de methodebreuk vastgesteld waardoor trendcijfers beschikbaar zijn vanaf het jaar 2005.

Onderzoek 2015

De Veiligheidsmonitor 2015 is uitgevoerd tussen begin augustus en eind november 2015. Van ruim 111 duizend personen zijn onderzoeksgegevens verzameld. Dit is inclusief de extra deelname van 108 gemeenten die in 2015 hebben meegedaan. Omdat de Veiligheidsmonitor een steekproefonderzoek is, hebben de gepresenteerde percentages onnauwkeurigheidsmarges. Deze marges zijn mede afhankelijk van de grootte van de puntschatting en van het aantal waarnemingen in de steekproef. Mede door het grote aantal landelijke waarnemingen in combinatie met de lokale oversampling zijn de onnauwkeurigheidsmarges overigens relatief klein. Bij een schatting van - bijvoorbeeld - 50 procent hebben zulke puntschattingen bij een dergelijke steekproefomvang een marge van plus of min 0,29 procentpunt. Dit betekent dat met een waarschijnlijkheid van 95 procent de werkelijke waarde van deze schatting ligt tussen 49,71 en 50,29 procent.