Grootste prijsstijging koopwoningen in Noord-Holland

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP

In alle provincies waren bestaande koopwoningen afgelopen kwartaal duurder dan in het vierde kwartaal van 2014. De prijsstijging was met 6,1 procent het grootst in Noord-Holland. Dat komt onder meer door de forse prijstoename van koophuizen in Amsterdam. Met het vierde kwartaal is ook de prijsontwikkeling voor 2015 bekend. Gemiddeld waren bestaande  koopwoningen 2,8 procent duurder dan in 2014. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van CBS en het Kadaster.

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen naar regio, vierde kwartaal 2015

Forse prijsstijging in de vier grote steden

De verkoopprijzen van bestaande koopwoningen lagen in het vierde kwartaal in alle provincies hoger dan een jaar eerder. In Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland was de prijsstijging groter dan gemiddeld. Dit is onder meer toe te schrijven aan de prijsontwikkeling in de vier grote steden.

In Amsterdam was, met 11 procent, de prijstoename het grootst. Daarna volgt Utrecht met 7,2 procent. Rotterdam en Den Haag noteerden een prijsstijging van respectievelijk 5,4 en 5,0 procent. Voor Den Haag, Rotterdam en Amsterdam zijn dit de grootste prijsstijgingen sinds het begin van de crisis op de woningmarkt in 2008.

Alle woningtypen duurder

Van alle woningtypen waren de prijzen in het vierde kwartaal van 2015 hoger dan een jaar eerder. Met respectievelijk 4,2 en 4,0 procent was de prijsstijging van appartementen en tussenwoningen het grootst. Vrijstaande woningen stegen met 2,6 procent het minst in prijs.

Prijspeil Amsterdam fors omhoog in 2015

In Amsterdam vond vorig jaar de grootste prijsstijging van koopwoningen plaats. Bestaande koophuizen waren in 2015 gemiddeld 9,7 procent duurder dan in 2014. De prijzen liggen echter nog wel 3,6 procent onder de piek in 2008. Daarnaast zijn er in Amsterdam 12.494 woningen verkocht, bijna 11 procent meer dan in 2014.

Het aantal verkochte woningen nam toe en het aantal tekoopstaande woningen nam af met 31,7 procent. De aanbodtijd van woningen is echter gestegen. Dat komt doordat huizen die binnen een maand worden verkocht niet als tekoopstaand worden beschouwd en daardoor niet meetellen in de aanbodtijd. Ook is het aandeel moeilijk verkoopbare huizen in het aanbod toegenomen. De gemiddelde vraagprijs per vierkante meter is in 2015 verder afgenomen.  Omdat de verkoopprijzen wel stegen, is hierdoor het verschil tussen vraag- en verkoopprijzen kleiner geworden.

koopwoningmarkt Amsterdam

Ook grote verschillen in de gemiddelde WOZ-waarde

In Amsterdam was ook de WOZ-waarde van woningen in 2015 hoger dan in 2014. In de overige drie grote steden en gemiddeld in Nederland lag de WOZ-waarde lager dan in 2014. De WOZ-waarde loopt in de regel meer dan een jaar achter op de verkoopprijzen.

Ontwikkeling WOZ-waarde, 2015*

Woningmarkt verder aangetrokken

In het vierde kwartaal van 2015 waren bestaande koopwoningen gemiddeld 3,5 procent duurder dan een jaar eerder. Een kwartaal eerder was de prijsstijging 2,9 procent. In onderstaande bloem zijn een aantal factoren weergegeven die de prijsontwikkeling van koopwoningen kunnen beïnvloeden. In het vierde kwartaal stonden er minder woningen te koop, daalde de hypotheekrente, nam de koopgeneigdheid toe en zijn er meer huizen verkocht dan in het vierde kwartaal van 2014. Normaal gesproken heeft dit een verhogend effect op de huizenprijzen.

Daarentegen is in 2015 de regelgeving voor het financieren van een eigen woning wat versoberd. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar zijn de leenvoorwaarden aangescherpt, is de NHG-grens verlaagd en is de schenkingsvrijstelling afgeschaft. Daarnaast kan er in 2015 een hypotheek worden afgesloten voor maximaal 103 procent van de waarde van het koophuis. Dit is 1 procent minder dan in 2014. Deze regelgeving wordt in 2016 verder versoberd.

Ook in het vierde kwartaal van 2015 zijn de  vraagprijzen van koopwoningen lager dan een jaar eerder. Daarmee zet de constante prijsdaling sinds het begin van de meting in 2013 door. Ten slotte stonden woningen gemiddeld even lang te koop als in het in vierde kwartaal van 2014.

Huizenmarktbloem

Prijsontwikkelingen ‘verbloemd’
Het hart van de bloem toont de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen. Rondom  zijn factoren gepresenteerd die hierop van invloed kunnen zijn. De gepresenteerde factoren zijn niet de enige die de prijs kunnen beïnvloeden, maar zijn geselecteerd op basis van beschikbaarheid.  Aan de hand van kleuren is aangegeven of de ontwikkelingen in de bloembladen op lange termijn een verhogend of verlagend effect hebben op de prijzen van bestaande koopwoningen. Het doel van de bloem is niet om causale relaties te bevestigen tussen de verschillende factoren, maar om verschillende statistieken in samenhang te presenteren. Een uitgebreide beschrijving van de gepresenteerde onderliggende indicatoren is gegeven in de volgende toelichting
 

De animatie huizenmarkt in beeld toont de regionale ontwikkeling van de verkoopprijzen per kwartaal en transacties van bestaande koopwoningen.

Vorige week publiceerde de NVM ook cijfers over transacties en prijzen. De uitkomsten van het CBS en NVM hoeven niet geheel overeen te komen. Dit heeft verschillende oorzaken. De cijfers van de NVM zijn gebaseerd op de voorlopige contracten van door NVM makelaars verkochte woningen. De Prijsindex Bestaande Koopwoningen van het CBS en het Kadaster meet de ontwikkeling van alle bestaande koopwoningen in Nederland en maakt gebruik van de akten die bij het Kadaster worden geregistreerd. Daarbij wordt er bij de berekening van de PBK gecorrigeerd voor kwaliteitsverschillen aan de hand van een internationaal geaccepteerde methode.