Meer vwo'ers direct naar de universiteit

De afgelopen twee schooljaren gingen meer vwo’ers direct na hun eindexamen naar de universiteit. Minder leerlingen gingen er een jaar ‘tussenuit’. Dat meldt CBS.

Meer directe doorstroom

Van de 32 duizend vwo’ers die in 2014 hun vwo-diploma behaalden, ging 80 procent meteen na de zomervakantie naar de universiteit. In 2012 en de jaren daarvoor schommelde dit rond de 71 procent. Er gingen in 2013 en 2014 niet beduidend minder leerlingen naar het hbo. Wel waren er minder vwo-gediplomeerden die na de zomervakantie geen onderwijs meer volgden en bijvoorbeeld voor een ‘tussenjaar’ kozen om te reizen of werken.

In 2012 maakte het kabinet bekend plannen te hebben om de basisbeurs om te zetten in een leenstelsel.  Het wetsvoorstel is op 20 januari 2015 in de Eerste Kamer aangenomen. Hierdoor vallen studenten die in september 2015 aan een studie zijn begonnen in het nieuwe leenstelsel. Studenten die in schooljaar 2014/’15 aan een studie zijn begonnen zijn dus de laatsten die een basisbeurs ontvangen.

Vwo-leerlingen met diploma en hun onderwijspositie in het volgende schooljaar

Minder vwo’ers naar hbo

De afgelopen tien jaar kozen steeds minder vwo’ers voor een hbo-opleiding. Van de vwo-gediplomeerden uit schooljaar 2013/’14 ging 11 procent het volgende schooljaar naar het hbo, in schooljaar 2003/’04 was dit nog ruim 15 procent.
Meisjes kiezen na het vwo vaker voor een hbo-opleiding dan jongens. In 2014 ging 13 procent van de meisjes direct na het vwo-examen naar het hbo, onder jongens was dit 9 procent. Bepaalde opleidingen die populair zijn onder meisjes komen alleen op hbo-niveau voor, zoals de opleidingen Leraar basisonderwijs (pabo), Logopedie, Sociaal-pedagogische hulpverlening en Maatschappelijk werk en dienstverlening. Jongens gaan vaker dan meisjes van het vwo naar de universiteit. Een tussenjaar of uitstroom is onder jongens net zo in trek als onder meisjes.

Vwo-leerlingen met diploma en hun onderwijspositie in het volgende schooljaar naar geslacht, 2013/\'14-2014/\'15*

Meer directe doorstroom van havo naar hbo

Ook havisten gingen vaker direct na het behalen van hun diploma naar het hbo in de afgelopen twee studiejaren. Van de havo-gediplomeerden uit schooljaar 2013/’14 ging 83 procent het volgende schooljaar naar het hbo, in 2011/’12 was dit 77 procent. Deze toename is minder groot dan bij de vwo’ers die naar het wo gingen. Het aandeel  gediplomeerden dat na de havo geen onderwijs volgt, daalde van 15 naar 9 procent.