Alternatief beschikbaar inkomen

Het gaat in dit artikel om het (bruto) alternatief beschikbaar inkomen van huishoudens. Dit is het primair inkomen verminderd met belastingen en sociale premies, en vermeerderd met sociale uitkeringen, sociale voorzieningen en het overig overdrachtsinkomen. Het huishoudensinkomen is gestandaardiseerd: verschillen in inkomensbehoefte die voortkomen uit gezinsgrootte en -samenstelling zijn hiermee weggewerkt.