Opnieuw meer banen en vacatures

Zowel het aantal banen als het aantal vacatures is in het derde kwartaal van 2015 toegenomen. Het aantal banen steeg met 33 duizend. Vooral uitzendbanen droegen bij aan de groei. Ook kwamen er duizend vacatures bij, zodat de teller eind september op 132 duizend stond. De werkloosheid was iets lager al steeg het aantal werklozen in augustus en september licht. Dit maakt CBS bekend.

Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen steeg in het derde kwartaal met 0,3 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Er is nu zes kwartalen achtereen sprake van banengroei, waarbij het aantal banen in deze periode met 148 duizend toenam. In de twee jaren daarvoor gingen er echter ruim 150 duizend banen verloren, zodat het totale aantal banen nog altijd iets lager ligt dan in 2011.

Ontwikkeling arbeidsmarkt, seizoensgecorrigeerd

Meer gewerkte uren

In het derde kwartaal werd in totaal 3,1 miljard uur gewerkt. Dat is gecorrigeerd voor seizoensinvloeden 0,7 procent meer dan een kwartaal eerder. Per baan wordt gemiddeld 24 uur per week gewerkt. Een substantiële groep mensen heeft echter meer dan één baan, zodat de gemiddelde werkende 27 uur per week werkt.

Meer werknemersbanen

Het aantal banen van werknemers steeg in het derde kwartaal met 22 duizend naar 7,8 miljoen. Dat is nog altijd 220 duizend minder dan eind 2008 toen het aantal banen van werknemers op recordhoogte stond. De banengroei van zelfstandigen bedroeg dit kwartaal 12 duizend. Er zijn nu 2,1 miljoen banen van zelfstandigen. Eén op de vijf banen is een zelfstandigenbaan.

Banen van werknemers en zelfstandigen naar bedrijfstak, 3e kwartaal t.o.v. 2e kwartaal 2015, seizoensgecorrigeerd

Banengroei vooral dankzij uitzendkrachten

Net zoals in de afgelopen kwartalen dragen vooral de uitzendkrachten bij aan de banengroei. Het aantal banen van werknemers bij uitzendbureaus nam toe met 21 duizend. In één jaar tijd groeide het aantal banen in de uitzendbranche met 72 duizend, oftewel 12 procent.

Daarnaast groeit de werkgelegenheid in de bedrijfstak handel, vervoer en horeca de laatste tijd gestaag. Het afgelopen kwartaal kwamen hier 9 duizend banen bij. Ook in het onderwijs neemt het aantal banen toe, met 7 duizend meer banen dan in het tweede kwartaal.

In de helft van de bedrijfstakken is het aantal banen echter gedaald, het meest in de zorg. In deze bedrijfstak daalt het aantal banen nu al bijna drie jaar onafgebroken. In totaal gingen in deze periode 70 duizend banen verloren: ruim 4 procent van alle banen in deze bedrijfstak.

Aantal vaste werknemers verder gedaald

De samenstelling van de werkzame beroepsbevolking is de laatste jaren veranderd: minder mensen hebben een vaste baan en meer mensen werken met een flexibel contract of als zelfstandige zonder personeel (zzp’er). Het aantal vaste werknemers is met ruim 600 duizend geslonken sinds eind 2008. Vorig jaar kwam de daling tot stilstand, maar in 2015 zette deze alsnog door. In het derde kwartaal bedroeg het aantal werknemers met een vaste baan voor het eerst in jaren minder dan 5 miljoen. Het aantal werknemers met een flexibel contract en het aantal zzp’ers neemt al jarenlang toe.

Iets meer vacatures

De stijgende lijn van het aantal vacatures sinds het derde kwartaal 2013 zet door, al was de stijging afgelopen kwartaal laag met duizend extra vacatures. Eerder steeg het aantal vacatures nog met 5 of 6 duizend per kwartaal. Het aantal ontstane vacatures nam in het derde kwartaal af met duizend tot 204 duizend en er werden 203 duizend vacatures vervuld, 4 duizend meer dan in het vorige kwartaal. Sommige bedrijfstakken laten eind september een lichte daling zien van het aantal vacatures. In de informatie- en communicatiebranche en de zorg is een lichte toename te zien van duizend vacatures ten opzichte van een kwartaal eerder.

Eind september zijn er bij de handel de meeste openstaande vacatures: 27 duizend. Dat zijn er duizend meer dan eind juni dit jaar. Dit kwartaal zijn er in deze bedrijfstak 52 duizend vacatures vervuld. In het kwartaal hiervoor waren dit er 2 duizend minder. De bedrijfstak informatie en communicatie toont de hoogste toename van de ontstane vacatures ten opzichte van het tweede kwartaal, namelijk 2 duizend.

In de zorg zien we hetzelfde beeld als in het vorige kwartaal. Het aantal vacatures nam toe. Eind september waren er bijna 17 duizend vacatures. Ook dit kwartaal is het aantal banen in deze bedrijfstak afgenomen en staan er opnieuw meer vacatures open. Afgezet tegen het aantal banen zijn de meeste vacatures te vinden in de informatie- en communicatiesector. In deze bedrijfstak zijn er nu 45 openstaande vacatures per duizend banen van werknemers, 4 per duizend banen meer dan in het tweede kwartaal. Traditiegetrouw zijn in het onderwijs relatief de minste vacatures. Eind september ging het om 7 per duizend banen. Dit zijn er 3 per duizend banen minder dan in het tweede kwartaal.

Vacatures naar bedrijfstak, seizoensgecorrigeerd

Minder werklozen, meer werkenden

In het afgelopen kwartaal waren 605 duizend mensen werkloos, 12 duizend minder dan in het tweede kwartaal. Daarmee was 6,8 procent van de beroepsbevolking werkloos. Hoewel de werkloosheid in het derde kwartaal lager was dan een kwartaal eerder, liep het aantal werklozen in augustus en september weer licht op. De werkzame beroepsbevolking was 9 duizend personen groter dan een kwartaal eerder.

Het hogere aantal werkenden in het derde kwartaal kwam volledig voor rekening van mannen. In de voorafgaande vier kwartalen nam juist het aantal werkzame vrouwen toe. Het aantal jongeren van 15 tot 25 jaar met betaald werk was in het derde kwartaal 11 duizend lager dan een kwartaal eerder. In de vier voorafgaande kwartalen vertoonde het aantal werkende jongeren nog een stijgende lijn. De jeugdwerkloosheid nam echter in het derde kwartaal licht toe.

Langdurige werkloosheid afgenomen

De langdurige werkloosheid is in het derde kwartaal gedaald vergeleken met een kwartaal eerder. Ruim vier op de tien werklozen waren minimaal een jaar werkloos. Dat waren er 238 duizend, 13 duizend minder dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Vooral 45-plussers zijn vaak langdurig werkloos: zes op de tien hadden in het derde kwartaal minstens een jaar geen werk.

Aantal langdurig werklozen naar leeftijd, per kwartaal

De afname van de langdurige werkloosheid ten opzichte van een jaar eerder betrof alleen 25- tot 45-jarigen. Vergeleken met het tweede kwartaal nam de langdurige werkloosheid ook af bij ouderen, maar deze is bij hen nog steeds iets hoger dan een jaar geleden.