Nederlanders geven het leven een 7,8

Nederlanders waarderen de tevredenheid met hun leven met een 7,8. Nederland staat hiermee op de vijfde plek in de Europese Unie, na Finland, Denemarken, Zweden en Oostenrijk. Nederlanders zijn het meest tevreden met hun persoonlijke relaties en het minst over hun financiële situatie. Dit meldt CBS in de publicatie Welzijn in Nederland.

Inwoners van de Europese Unie geven de tevredenheid met het leven gemiddeld een cijferr 7,1. De Finnen zijn koploper met een ruime 8. Bulgaren zijn duidelijk het minst tevreden met het leven dat ze leiden. Zij geven het leven een onvoldoende: 4,8. Dit is aanzienlijk lager dan de landen die hierop volgen: Portugal, Hongarije, Griekenland en Cyprus met 6,2.

Tevredenheid met het leven in de Europese Unie, 2013

Hoger inkomen, hogere tevredenheid

Mensen met een hoger inkomen zijn vaker tevreden met het leven. Dit verband is in alle EU-lidstaten te zien. Wanneer de inkomens per land verdeeld worden in vijf gelijke groepen, is duidelijk te zien dat de tevredenheid met het leven in de laagste inkomensgroep het laagst is en stijgt in de hogere inkomensgroepen. Of een hoog inkomen leidt tot een hoge tevredenheid of andersom is niet onderzocht. De verschillen tussen de laagste en hoogste inkomensgroep zijn het grootst in Bulgarije. Daar loopt de gemiddelde tevredenheid van een 3,3 onder de mensen in de laagste inkomensgroep tot een 5,9 onder de mensen met de hoogste inkomens. Ook in Estland, Kroatië en Hongarije zijn de verschillen in tevredenheid tussen inkomensgroepen groot. In Nederland zijn de verschillen beduidend kleiner: 7,4 bij de laagste inkomens en 8,1 bij de hoogste inkomens.

Naar afzonderlijke landen bekeken is de relatie tussen inkomen en tevredenheid anders. Zo waarderen Luxemburgers het leven iets lager dan inwoners van Nederland, Denemarken, Zweden en Finland, maar is het inkomen daar wel beduidend hoger. En Roemenen waarderen het leven gezien hun lagere inkomen juist relatief hoog.

Webje 4746-g2

Nederlanders meest tevreden met persoonlijke relaties

Tevredenheid met het leven in het algemeen is een breed concept en hangt samen met de tevredenheid met verschillende onderdelen van het leven, zoals je woning, inkomen, persoonlijke relaties en tijdbesteding. Nederlanders zijn met al deze onderdelen meer tevreden dan gemiddeld in de EU. Het meest tevreden zijn Nederlanders, net als de gemiddelde Europeaan, met hun persoonlijke relaties (scores respectievelijk 8,2 en 7,8). Hierna volgen de tevredenheid met de woning en de woonbuurt en de tijdbesteding. Nederlanders zijn van deze onderdelen het minst vaak tevreden met hun financiële situatie, maar scoren hierop nog steeds beduidend hoger dan gemiddeld in de EU.

Tevredenheid met verschillende deelaspecten in Nederland en de EU, 2013

Culturele verschillen kunnen invloed hebben op de beantwoording van de vragen. Is een score 6 bijvoorbeeld hetzelfde voor alle Europeanen, of hebben inwoners uit verschillende landen hierbij andere gevoelswaarden? Of zorgen culturele verschillen ervoor dat inwoners van een bepaald land gewoonweg eerder tevreden zijn dan inwoners van andere landen? Dergelijke verschillen kunnen invloed hebben op de resultaten van de Europese vergelijking, maar zijn niet onderzocht in het internationale onderzoek naar welzijn.