Defensie-uitgaven

Onder defensie-uitgaven wordt verstaan de uitgaven van het Rijk en verschillende landelijke stichtingen en organisaties (zoals onderzoeksinstellingen) gerekend tot de functie landsverdediging volgens de COFOG 1999 indeling. De omschrijving van deze functie luidt:

landsverdediging omvat land-, lucht- en zeemacht en daarmee samenhangende
activiteiten ter bescherming van de bevolking, militaire hulp aan het buitenland (internationale vredesmissies) en defensiebeleid.

Uitgaven met betrekking tot de marechaussee worden deels tot de defensie-uitgaven gerekend. Uitgaven met betrekking tot politietrainingsmissies in buitenlandse conflictgebieden worden niet tot de defensie-uitgaven gerekend omdat deze missies géén militaire doelstelling hebben. Om dubbeltellingen te voorkomen zijn de bedragen gecorrigeerd voor onderlinge stromen tussen het Rijk en de landelijke stichtingen en organisaties.