Kwaliteit van leven

Met ‘kwaliteit van leven’ wordt bedoeld het functioneren van personen op fysiek, psychisch en sociaal gebied zoals zij dat zelf ervaren. De cijfers voor kinderen worden berekend met behulp van de zogeheten 'Child Health Questionnaire Parent Form 28' ofwel 'CHQ-PF28', ook vaak aangeduid met alleen CHQ. Deze vragenlijst is een veelgebruikte internationale standaard voor kinderen en is in de Verenigde Staten ontwikkeld door Jeanne Landgraf en collega’s (Landgraf et al., 1999). De CHQ bestaat uit 28 meerkeuzevragen. De Nederlandse versie van deze 28 vragen wordt aan de ouders of verzorgers van kinderen van 4 tot 12 jaar gesteld in de CBS Gezondheidsenquête. De vragen gaan over verschillende deeldimensies van gezondheid. Op basis van de CHQ kan een samenvattende maat voor de fysieke kwaliteit van leven en voor de psychosociale kwaliteit van leven worden samengesteld. Deze samenvattende maten zijn een gewogen combinatie van de antwoorden op alle 28 onderliggende vragen. In de berekening zijn de door Landgraf e.a. (1999) ontwikkelde gewichten, afkomstig van een omvangrijke steekproef van Amerikaanse kinderen van 4 tot 12 jaar gebruikt. Het gemiddelde is hierbij precies 50. Gemiddelde waarden onder de 50 wijzen op een minder goede kwaliteit van leven dan in de normpopulatie en waarden boven de 50 op een betere kwaliteit van leven. Voor de hele Nederlandse populatie van kinderen geldt dat de gemiddelde maat voor beide typen kwaliteit van leven hoger ligt dan 50. Dat betekent dat gemiddeld de kwaliteit van leven in Nederland iets beter is dan die van de Amerikaanse normpopulatie. Voor het vergelijken van gemiddelden van groepen kinderen met elkaar of met het totale gemiddelde van Nederlandse kinderen maakt dit echter niet uit.
Bron: Landgraf J.K., Abetz L., Ware J.E. The CHQ User's Manual. Second
Printing. Boston, MA: Healthact, 1999.