Vier op de vijf mannelijke ex-gedetineerden heeft geen werk

Bijna de helft van de mannelijke ex-gedetineerden heeft drie maanden na afloop van detentie een uitkering als voornaamste bron van inkomsten. 20 procent haalt zijn inkomsten vooral uit werk. De resterende 34 procent heeft geen voor CBS waarneembare inkomsten. Dit blijkt uit een analyse van cijfers van het CBS over de sociaaleconomische situatie in de periode 2011–2013 van een groep mannen die tussen oktober 2010 en april 2011 in een Huis van Bewaring terechtkwamen en deelnamen aan het Prison Project.

Inkomstenbron mannelijke ex-gedetineerden 3 maanden na vrijlating

De ex-gedetineerde mannen uit deze groep hebben relatief vaak een laag opleidingsniveau. Ruim 60 procent heeft maximaal een vmbo-opleiding afgerond. Dat is ruim twee keer zo veel als het landelijk gemiddelde. In 2012 had 30 procent van de Nederlandse mannen tussen de 15 en 65 jaar een opleiding op vmbo-niveau of lager.

Het opleidingsniveau van ex-gedetineerden met werk is iets hoger dan van mannen met een uitkering of zonder inkomen. 57 procent heeft geen opleiding gevolgd of maximaal op vmbo-niveau, 36 procent heeft een opleiding op middelbaar niveau doorlopen en 6 procent heeft een hoog opleidingsniveau.

De gemiddelde leeftijd is hoger in de groep ex-gedetineerden met een uitkering dan in de groepen met werk en zonder inkomen.

Opleidingsniveau Nederlandse man en mannelijke ex-gedetineerden

Vaker werk voor gehuwden en voor gedetineerden die al werk hadden

Gehuwden hebben vaker werk dan ongehuwde, gescheiden en verweduwde ex-gedetineerde mannen. Al is niet duidelijk of hier sprake is van een causaal verband. De onderzochte autochtone ex-gedetineerde mannen hebben vaker werk dan de allochtone ex-gedetineerden. Mannen die een baan hadden voor de aanvang van de detentie of die inkomsten genereerden als zelfstandige, hebben 25 procent meer kans op werk na detentie dan mannen die dit niet hadden. Mannen die langer dan een jaar hebben vastgezeten, hebben minder vaak werk dan mannen die korter hebben vastgezeten.

Werkloosheid

Hoewel deze ex-gedetineerden ongunstige sociaaleconomische vooruitzichten hebben na detentie, laat onderzoek van Ramakers, Van Wilsem en Apel (2012) zien dat onder een vergelijkbare groep personen zonder detentie eenzelfde periode van werkloosheid minstens net zo ongunstig voor sociaaleconomische vooruitzichten kan zijn.