Aantal inwoners geboren in Midden- en Oost-Europa met 11 procent gestegen

Het aantal inwoners afkomstig uit een van de Midden- en Oost-Europese landen is in 2014 toegenomen van 160 duizend naar 177 duizend. Daarnaast zijn er naar schatting nog 75 duizend tijdelijke werknemers uit deze landen in Nederland. Dat heeft CBS bekendgemaakt, op basis van maatwerk voor het Verwey-Jonker Instituut.

Zes op de tien MOE-landers zijn Pool

Op 1 januari 2015 stonden er 177 duizend Midden- en Oost-Europeanen (MOE-landers) van de eerste generatie ingeschreven als inwoner van Nederland. Dat zijn er 11 procent meer dan een jaar eerder. Zes op de tien MOE-landers zijn Pool. Mett 108 duizend personen vormen zij de grootste groep, op ruime afstand gevolgd door Bulgaren (20 duizend) en Roemenen (16 duizend).

Eerstegeneratie MOE-landers in Nederland, 1 januari

Naast deze groep MOE-landers die als inwoner staat geregistreerd, is er ook nog een aantal tijdelijke werknemers. Eind 2013 waren dat er bijna 75 duizend, blijkt uit de Migrantenmonitor.

Geen grote toestroom van Bulgaren en Roemenen

Sinds 1 januari 2014 hebben Bulgaren en Roemenen geen tewerkstellingsvergunning meer nodig hebben om in Nederland te mogen werken. Met een toename van uit elk land 2 duizend inwoners neemt de toestroom vooralsnog niet sneller toe dan voor het opheffen van die verplichting. Het gaat hier om immigranten die de intentie hebben langer dan vier maanden in Nederland te verblijven en zich ingeschreven hebben bij de gemeente. Ook het aantal tijdelijke werknemers uit deze landen is niet sterk gestegen, blijkt uit een eerdere CBS-publicatie.

Meeste MOE-landers in Zundert

De 177 duizend MOE-landers vormen 1 procent van de Nederlandse bevolking. In gemeenten in land- en tuinbouwgebieden is dat aandeel hoger. De Noord-Brabantse gemeente Zundert heeft met 4,4 procent het grootste aandeel MOE-landers in de bevolking. Daarna volgen de gemeenten Zeewolde en Westland met rond de 4 procent MOE-landers onder hun inwoners.

Aandeel inwoners geboren in een van de MOE-landen per gemeente, 1 januari 2015

Bron: Eerste- en tweedegeneratieallochtonen uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa, naar herkomstgroepering en woongemeente, 1-1-2015  (maatwerk)