Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP

Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het aantal mannen dat werkt is al een tijd stabiel. De omvang van de beroepsbevolking bleef vrijwel gelijk, waardoor de toename van het aantal werkenden leidde tot een daling van het aantal werklozen. Het werkloosheidspercentage kwam in mei uit op 6,9 tegen 7,1 drie maanden eerder. De laatste cijfers van de langdurige werkloosheid van het eerste kwartaal wijzen er nog niet op dat deze daalt. Dat meldt CBS vandaag.

In mei stelde UWV opnieuw een daling vast van het aantal lopende WW-uitkeringen.

Foto werkende vrouwen

Het aantal werkenden neemt sinds maart vorig jaar toe. Vergeleken met een jaar geleden zijn er 87 duizend werkende vrouwen bijgekomen. Het aantal mannen met een baan nam aanvankelijk ook toe, maar het afgelopen half jaar vonden per saldo niet meer mannen werk.

Ook het aantal jongeren dat werkt is de afgelopen twaalf maanden onafgebroken gegroeid. Circa 40 procent van deze groei bestaat uit banen van 12 uur of meer per week. Ook het aantal werkloze jongeren is in dezelfde periode gedaald. De laatste drie maanden is de jeugdwerkloosheid vrijwel constant.

Totale en werkzame beroepsbevolking (seizoensgecorrigeerd)

UWV: Vooral minder WW-uitkeringen voor mannen

UWV noteerde in mei opnieuw een daling van het aantal lopende WW-uitkeringen. De afname bedroeg 11 duizend (-2,5 procent), waardoor het aantal uitkeringen eind mei op 416 duizend uitkwam. Net als in voorgaande maanden komt de relatief sterkste daling voor rekening van jongeren tot 25 jaar (-8,3 procent). Het aantal uitkeringen aan 50-plussers bleef in mei vrijwel gelijk aan dat van april. In alle provincies daalde het aantal uitkeringen, het sterkst in Friesland. Vooral vanuit de bouwnijverheid en de uitzendbedrijven nam het aantal uitkeringen af in mei.

Hoewel het aantal lopende WW-uitkeringen aan vrouwen daalde in mei ligt het niveau nog iets boven dat van een jaar geleden (+0,8 procent). Bij de mannen is wel sprake van een duidelijk dalende trend met een forse afname in mei (-3,6 procent) en ten opzichte van vorig jaar (-9,1 procent). WW-gerechtigden afkomstig uit sectoren en beroepen waar mannen de overhand hebben zoals de bouwnijverheid en de technische- en industrieberoepen komen relatief vaak aan het werk, zo blijkt uit de cijfers van UWV.

Twee derde van de bevolking heeft betaald werk

In mei hadden 8,3 miljoen mensen een betaalde baan. Dat is 65,4 procent van de bevolking. In Nederland wonen 12,7 miljoen mensen tussen de 15 en 75 jaar.

Afgelopen maand waren in totaal 617 duizend mensen werkloos: zij waren beschikbaar voor en op zoek naar een baan, maar vonden er geen. De overige 3,8 miljoen mensen tussen de 15 en 75 jaar vallen onder de niet-beroepsbevolking: deze groep had geen baan, maar was daar ook niet voor beschikbaar of naar op zoek.

Meer werkende vrouwen

De groei van het aantal werkende vrouwen is een trend die al een jaar zichtbaar is. Vooral bij de groep 45-plus vrouwen neemt de arbeidsdeelname al jaren toe. In mei 2015 had 60,5 procent van de vrouwen werk, tegen 59,3 procent in dezelfde maand vorig jaar.
Bij mannen is de netto arbeidsparticipatie met ruim 70 procent weliswaar hoger, maar dit percentage is in het afgelopen jaar nauwelijks veranderd. Sinds mei 2014 zijn er 16 duizend werkende mannen bij gekomen.

netto arbeidsparticipatie mannen en vrouwen

Over het algemeen werken vrouwen vaker dan mannen in banen van minder dan 12 uur. In het eerste kwartaal werkte 9 procent van de mannen en 16 procent van de vrouwen minder dan 12 uur per week. Ongeveer een kwart van de werkende vrouwen werkte in 2014 fulltime, tegen driekwart van de werkende mannen.

In mei was 6,6 procent van de mannen en 7,3 procent van de vrouwen werkloos. Mannen zijn echter relatief vaker langdurig werkloos.

Kort- en langdurig werklozen naar geslacht (2015 kwartaal I)

Jeugdwerkloosheid

De werkloosheid onder jongeren is vergeleken met een jaar eerder gedaald. Was in mei 2014 nog 13 procent van de jongeren werkloos; in mei 2015 was dit 11,1 procent. Het werkloosheidspercentage onder jongeren daalde de afgelopen drie maanden vrijwel niet meer. Steeds meer jongeren meldden zich op de arbeidsmarkt, op zoek naar een baan.

Werkzame en werkloze jongeren (mutaties t.o.v. drie maanden eerder)

Waar jongeren zich eerder nog terugtrokken van de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door te blijven studeren, kiezen jongeren nu de economie aantrekt er vaker voor om werk te zoeken. Net als bij de vrouwen nam de werkloosheid onder die groep niet toe, ondanks het toegenomen aanbod van jongeren. Meer jongeren zochten naar werk, maar er gingen er ook meer aan de slag. Het afgelopen jaar bestond de groei voor ongeveer 40 procent uit banen van 12 uur of meer per week.

Werkloze beroepsbevolking (seizoensgecorrigeerd) en WW-uitkeringen

Bronnen: