Asielzoekers

Asielzoekers kunnen soms meerdere asielverzoeken indienen. De aantallen in dit artikel hebben betrekking op de eerste verzoeken, zodat feitelijk de aantallen personen worden geteld en niet de aantallen procedures. Over de jaren vóór 2008 (voor Nederland vóór 2007) zijn de aantallen eerste verzoeken niet bekend en is het totaal aantal verzoeken weergegeven. De cijfers voor Nederland over 2012 zijn nog voorlopig in verband met de invoering van een nieuw informatiesysteem bij de IND.

Nareizende gezinsleden

De Nederlandse asielcijfers zijn hier in verband met de vergelijkbaarheid met de cijfers van de andere lidstaten aangepast en wijken daardoor (tijdelijk) af van de cijfers die het CBS nu op StatLine publiceert.
Als een asielzoeker binnen 3 maanden na het verkrijgen van een asielvergunning gezinsleden laat overkomen, dan wordt aan deze nareizende gezinsleden sinds eind maart 2014 ambtshalve een verblijfsvergunning verleend. Deze nareizende gezinsleden moesten voorheen een asielverzoek indienen waarna een verblijfsvergunning kon worden verleend. Zij werden altijd als asielzoeker geteld, maar dit is vanaf eind maart 2014 niet langer het geval.
Als gevolg hiervan is er tijdelijk sprake van een breuk in de asielreeksen op StatLine. In verband met de volgtijdelijke en de internationale vergelijkbaarheid zullen, zodra dit mogelijk is, de asielcijfers met terugwerkende kracht vanaf 2008 conform de nieuwe definitie worden vastgesteld, waarbij deze nareizigers dus niet meer als asielzoekers worden geteld, maar wel afzonderlijk worden weergegeven.