Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) maakt sinds 2013 onderdeel uit van het Deltafonds. De bijdrage aan het HWBP is een solidariteitsbijdrage en moet jaarlijks door elk waterschap afgedragen worden, ongeacht of het waterschap wel of niet primaire waterkeringen in beheer heeft. De bijdragen van de waterschappen aan het HWBP komen in de plaats van de bijdragen van het Rijk aan dit programma. Sinds 2014 financieren waterschappen en Rijk elk 50 procent van het HWBP. In het Bestuursakkoord Water van 2011 hebben de waterschappen met onder andere het Rijk afgesproken dat zij hun hogere kosten als gevolg van de bijdragen aan het HWBP zo veel mogelijk met besparingen zullen compenseren.

Terug naar artikel