Stijging waterschapsheffingen vooral voor waterveiligheid

In 2015 verwachten waterschappen ruim 2,6 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is 2,6 procent meer dan in 2014. Er wordt vooral meer geld uitgetrokken om ons land beter te beveiligen tegen wateroverlast en voor de beheersing van het waterpeil. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Bescherming tegen hoog water

De kosten voor veilige waterkeringen en een beheersbaar waterpeil worden betaald uit de zogeheten watersysteemheffing. In 2015 is daarvoor ruim 1,3 miljard euro begroot. De kosten van het zuiveren van afvalwater zijn geraamd op bijna 1,3 miljard euro. In de jaren 2011–2015 is de heffing voor waterveiligheid sterker gestegen dan de heffing voor het schoonmaken van afvalwater. De stijgende opbrengst van de watersysteemheffing hangt voor een deel samen met de oplopende bijdragen –van 81 miljoen euro in 2011 naar 181 miljoen euro in 2015– van de waterschappen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In 2013 was de opbrengst van de watersysteemheffing voor het eerst groter dan de opbrengst van de zuiveringsheffing.

Waterschappen ontvangen ruim 1 miljard euro voor waterveiligheid

De waterschappen verwachten in de periode 2015–2019 een bedrag van ruim één miljard euro aan HWBP-subsidies te ontvangen uit het Deltafonds. Het Deltafonds is ingevoerd om ook op de lange termijn voldoende middelen te hebben voor investeringen in de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening van Nederland. Uit dit fonds worden onder meer subsidies verstrekt aan waterschappen die waterveiligheidsprojecten uitvoeren.

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in Noord-Holland is één van de subsidie-ontvangers uit het Deltafonds. De komende jaren investeert het Hollands Noorderkwartier vooral in de zwakke schakels langs de zeekust (de Hondsbossche- en Pettemer Zeewering) en de versterking van de Wieringermeerdijk.

Bron: StatLine, Waterschappen; begroting, opbrengst heffingen