Voltijdswerkende moeders en vaders vrijwel even vaak manager

Van alle werkende vrouwen hadden in 2014 bijna vier op de honderd een managementfunctie. Dat is minder vaak dan bij mannen van wie negen op de honderd manager waren. Dit verschil hangt samen met het feit dat de meeste vrouwen in deeltijd werken, zeker wanneer ze jonge kinderen hebben. Maar de kleine groep moeders die in voltijd werkt is juist relatief vaak manager, bijna net zo vaak als vaders. Dat maakt het CBS vandaag bekend.

Werkende vrouwen managen minder vaak dan werkende mannen

Driekwart van de vrouwen die deel uitmaken van de werkzame beroepsbevolking werkt in deeltijd, tegenover een kwart van de mannen. Deeltijders werken veel minder vaak als manager dan voltijders, zodat het aandeel managers onder vrouwen een stuk lager is dan onder mannen. Vrouwen blijken ook minder vaak naar een hogere functie of toppositie te willen doorstromen dan mannen, zoals blijkt uit de onlangs gepubliceerde Emancipatiemonitor.

Voltijdswerkende moeder is bijna even vaak manager als voltijdswerkende vader

Moeders van jonge kinderen werken relatief vaak in deeltijd. Het lagere managementaandeel bij vrouwen hangt daarom ook samen met de aanwezigheid van jonge kinderen. Werken moeders echter in voltijd dan zijn zij met ruim 13 procent bijna net zo vaak manager als vaders.  Het gaat hierbij om een kleine groep van ongeveer 20 duizend voltijdswerkende moeders die manager zijn, bij de vaders met een voltijdbaan is dat ruim 130 duizend.

Deeltijdwerkende moeder vaker manager dan deeltijdvrouw zonder kinderen

Moeders met jonge kinderen die in deeltijd werken zijn wat vaker manager dan in deeltijd werkende vrouwen zonder jonge kinderen. Bij vaders met een deeltijdbaan is het omgekeerd. Zij zijn juist iets minder vaak manager als er jonge kinderen zijn. Mannen zonder (thuiswonende) kinderen met een deeltijdbaan zijn overwegend oudere mannen, die door hun leeftijd vaker manager zijn.

Weinig managementfuncties in sectoren waar veel vrouwen werken

Dat werkende vrouwen minder vaak manager zijn dan werkende mannen hangt ook samen met de bedrijfstakken waarin vrouwen vooral werkzaam zijn. Bij de overheid en zorg en in de cultuur, recreatie en overige diensten behoort het manageraandeel tot de laagste van alle bedrijfstakken. In deze bedrijfstakken werken naar verhouding veel vrouwen. Zo is in de gezondheids- en welzijnszorg, een deel van de sector overheid en zorg, vier van de vijf werkenden een vrouw. Het aandeel managers is er laag (3 procent). Wel is in sectoren waarin voornamelijk vrouwen werken, zoals de overheid en zorg, het merendeel van de managers een vrouw. Bij de overheid is ook het loonverschil tussen mannen en vrouwen in een leidinggevende functie kleiner dan in het bedrijfsleven.

Bronnen: