Conjunctuurbeeld een fractie beter

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in februari 2015 een fractie beter dan in januari, maakt het CBS vandaag bekend. Het economisch herstel gaat echter langzaam. Vanaf de zomer van 2013 tot het voorjaar van 2014 verbeterde de conjunctuur gestaag, sindsdien is het tempo vertraagd.

De Conjunctuurklok van het CBS is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die het CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd. 


 
Stemming consumenten verandert nauwelijks, vertrouwen producenten neemt wat af

De stemming van consumenten veranderde in februari nauwelijks. Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is daarentegen voor de tweede maand op rij iets afgenomen. Dat komt doordat producenten minder positief waren over hun orderportefeuille en ook iets minder positief over de toekomstige productie. Ze waren wel positiever over hun voorraden gereed product. Zwel het producenten- als het consumentenvertrouwen ligt boven het langjarig gemiddelde.

Export en consumptie huishoudens groeien, investeringen krimpen

De export van goederen groeit gestaag door. Het volume van de export van goederen was in december 2014 bijna 7 procent groter dan in december 2013. De groei van de export was deze maand toe te schrijven aan zowel de export van Nederlands product als de wederuitvoer.

Er zijn in december 2014 vooral meer transportmiddelen (zoals personenauto’s), machines en apparaten, metaal(producten) en chemische producten geëxporteerd. Ook de voedingsmiddelenindustrie exporteerde meer.

Consumenten hebben in december 0,5 procent meer besteed aan goederen en diensten dan in december 2013. Ze hebben vooral meer gas en diensten gebruikt. diensten. Bij diensten gaat het onder meer om reizen met het openbaar vervoer, bezoek aan restaurant of kapper, en kosten voor telefoon en verzekeringen. Net als in voorgaande maanden kochten consumenten ook weer meer fietsen. Dat hangt samen met de eindejaarsrun op de voordelige fiets van de zaak.

Daarentegen hebben consumenten veel minder aan auto’s dan in december 2013. Toen kochten consumenten juist veel auto’s, wat samenviel met het aflopen van belastingvoordelen op auto’s per 1 januari 2014.

De investeringen in vaste activa krompen. In december was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 2,8 procent kleiner dan in december 2013. De daling is vooral te wijten aan de lagere investeringen in vrachtauto’s (met of zonder oplegger), personenauto’s en ander wegvervoer. Dat viel bij het goederenvervoer over de weg samen met het van kracht worden van Europese emissienormen in januari 2014.

Bij de personenauto’s hing dat samen met fiscale maatregelen die per 1 januari 2014 tot een verhoging van de BPM en de zakelijke bijtelling konden leiden. Veel zakelijke rijders hebben eind 2013 mogelijk de aanschaf van een personenauto naar voren gehaald. In machines, woningen en infrastructuur is daarentegen wel meer geïnvesteerd dan in december 2013.

Industrie produceert minder dan vorig jaar

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in december 2,8 procent lager dan in december 2013. Het groeicijfer wordt echter al een paar maanden negatief vertekend doordat in de tabaksindustrie een aanzienlijk deel van de productie is weggevallen.

Situatie op de arbeidsmarkt verbetert verder

Het herstel van de arbeidsmarkt zette in het vierde kwartaal van 2014 door. Er was een groei van het aantal banen. Vooral het aantal banen voor uitzendkrachten en zelfstandigen nam toe. Daarentegen daalt het aantal banen in de zorg nog steeds aanzienlijk. Ook blijft het aantal vacatures stijgen.

Het totale aantal uitzenduren neemt al sinds begin 2013 toe. In het vierde kwartaal is zowel het langlopende uitzendcontracten in de vorm van detachering of payrolling als het aantal kortdurende contracten toegenomen. 

Het aantal uitgesproken faillissementen van bedrijven en instellingen is na een piek medio 2013 fors afgenomen, maar ten opzichte van de jaren voor de financiële crisis is het aantal faillissementen van bedrijven nog steeds hoog.

In januari is de werkloosheid iets opgelopen. Het aantal mensen van 15 tot 75 jaar dat geen betaald werk had maar wel werk zocht, kwam uit op 645 duizend. Dat is 7,2 procent van de beroepsbevolking. De afgelopen vier maanden zijn er meer mensen op zoek naar werk. Doordat niet iedereen van hen direct een baan vindt, neemt het aantal werklozen toe. Van maart tot en met september daalde de werkloosheid nog.

Economische groei breed gedragen

Uit de eerste berekening van de economische groei bleek dat de Nederlandse economie in het vierde kwartaal van 2014 met 0,5 procent is gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. De groei wordt breed gedragen. Gezinsconsumptie, export en investeringen leverden een positieve bijdrage.

In 2014 zijn er nu drie kwartalen achter elkaar van groei gemeten. Ten opzichte van de hoogconjunctuur in de eerste helft van 2008 is de Nederlandse economie eind 2014 nog altijd 2 procent kleiner. Bij de kwartaal-op-kwartaalgroei is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten.

Ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder was er in het vierde kwartaal een groei van de Nederlandse economie van 1,0 procent. Deze groei is te danken aan meer export, hogere investeringen en meer consumptie door consumenten. De consumptie van de overheid kromp licht.

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.