In Randstad veel nieuwe woningen gebouwd buiten bestaand bebouwd gebied

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het CBS onderzoek gedaan dat als input is gebruikt voor de Monitor Infrastructuur en Ruimte 2014. Deze monitor brengt het doelbereik in beeld van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte van het ministerie. De cijfers van het CBS geven onder andere per gemeente de ontwikkeling weer van het aantal woningen en het aantal inwoners tussen 2000 en 2012 binnen en buiten het bestaand bebouwd gebied.

Ruim 46 procent van de woningtoename tussen 2000 en 2012 vindt plaats binnen bestaand bebouwd gebied. De Nota Ruimte uit 2004 stelde als streefwaarde dat 40 procent van de nieuwe stedelijke ontwikkeling binnen het bestaand bebouwd gebied zou moeten plaatsvinden; dit om het draagvlak van voorzieningen, infrastructuur en stedelijke economie te behouden. Er werd echter ook buiten het bestaand bebouwd gebied gebouwd, voornamelijk op zogenaamde VINEX-uitleglocaties in de Randstad. In de gemeenten Utrecht, Den Haag, Almere, Haarlemmermeer en Amsterdam werden de meeste woningen buiten de bestaande bebouwing gerealiseerd. Met de inwerkingtreding van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is het streefdoel om 40 procent van de woningbouw binnen bestaand bebouwd gebied te laten plaatsvinden losgelaten.

Toename woningen, aandeel binnen bestaand bebouwd gebied, 2000-2012

Toename woningen

Wilt u meer weten over uw eigen gemeente dan kunt u dit opzoeken in onderstaande tabel.

Bron: Ruimtelijke begrenzingen ten behoeve van de Monitor Infrastructuur en Ruimte 2014