Opnieuw daling elektriciteitsproductie

In 2013 bedroeg de elektriciteitsproductie in Nederland 101 miljard kWh, bijna 2 procent minder dan een jaar eerder. Het is het derde achtereenvolgende jaar waarin de elektriciteitsproductie daalt. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Elektriciteitsproductie

 grafiek electriciteitsproductie 1998-2013

Productie daalt

In 2013 daalde zowel de centrale als de decentrale productie van elektriciteit met bijna 2 procent. Daarbij daalde vooral de productie van elektriciteit uit warmtekrachtinstallaties. In Nederland wordt elektriciteit vooral geproduceerd door verbranding van fossiele brandstoffen. Door toepassing van warmtekrachtkoppeling (WKK) kan de warmte die daarbij ontstaat, nuttig worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals stadsverwarming, proceswarmte in de industrie of verwarming in tuinbouwkassen.  Ten opzichte van 2012 daalde de elektriciteitsproductie uit WKK met 6 procent tot 50 miljard kWh. 2013 is daarmee het vierde achtereenvolgende jaar dat elektriciteit uit WKK daalt. In totaal is elektriciteit uit warmtekrachtvermogen sinds 2009 met 21 procent gedaald.

Inzet fossiele brandstoffen: meer steenkool, minder aardgas

Net als in 2012 werd er in 2013 meer steenkool en minder aardgas ingezet voor elektriciteitsproductie: de inzet van steenkool steeg met ruim 4 procent, die van aardgas daalde met bijna 3 procent. De stijging van de steenkoolinzet hangt enerzijds samen met een gedaalde inzet van biomassa. Deze daalde vooral vanwege het aflopen van subsidies voor het meestoken. Anderzijds daalden in 2013 de prijzen voor steenkool sterk, terwijl de prijs van aardgas nagenoeg niet veranderde. Per saldo daalde de totale inzet van fossiele brandstoffen in de elektriciteitsproductie met bijna 1 procent. Desondanks bleef, vooral door de ingebruikname van nieuwe centrales met een hoog rendement, de elektriciteitsproductie uit fossiele brandstoffen nagenoeg onveranderd op bijna 83 miljard kWh. Het aandeel van elektriciteit uit fossiele brandstoffen kwam daarmee in 2013 op 82 procent van de totale elektriciteitsproductie, bijna 2 procentpunt meer dan in 2012. Het aandeel hernieuwbare elektriciteit bleef per saldo steken op 12 procent: elektriciteit uit zon en wind steeg sterk in 2013, elektriciteit uit biomassa daalde juist.

Energiebronnen voor elektriciteitsproductie

 grafiek energiebronnen

Import stijgt

De daling van de elektriciteitsproductie in de afgelopen jaren heeft vooral te maken met de verslechterde internationale concurrentiepositie van de Nederlandse gasgestookte elektriciteitsproductieinstallaties. Mede door hoge aardgasprijzen was het namelijk op veel momenten minder rendabel elektriciteit in aardgasgestookte installaties, waaronder wkk, te produceren. De daling van de productie hangt dan ook samen met een hogere import van elektriciteit. In 2013 werd ruim 3 procent meer elektriciteit geïmporteerd dan in 2012. De export bleef nagenoeg gelijk. Vooral uit Duitsland werd meer elektriciteit geïmporteerd. 2013 is het derde jaar op rij van een dalende productie met een hogere import. Per saldo daalde het verbruik van elektriciteit in 2013 met 0,5 procent.

Import en export van elektriciteit

Import en export van elektriciteit

Bron: StatLine

Elektriciteit en warmte; productie en inzet naar energiedrager  

Elektriciteit; productie en productiemiddelen