Meeste transport over land en water niet verder dan 300 kilometer

Negentig procent van de goederen die in Nederland worden geladen in een wegvoertuig, een binnenvaartschip of een trein gaat vervolgens niet verder dan 300 kilometer. Hoe korter de afstand, hoe groter het aandeel wegvervoer door Nederlandse voertuigen. Via de binnenvaart en het spoor worden vooral zeecontainers en bulkgoederen zoals zand, ijzererts, diesel en kolen vervoerd.

Vervoerd gewicht naar afstandsklasse, 2012

Vervoerd gewicht naar afstandsklasse, 2012

Veel wegvervoer bij korte afstanden

Ruim 900 miljoen ton goederen wordt jaarlijks getransporteerd over de Nederlandse wegen, binnenwateren en spoorwegen. Het grootste deel hiervan wordt over korte afstanden vervoerd. Vooral wegvervoer gaat vaak over korte afstanden (tot 150 kilometer).

De Nederlandse wegvervoerders vervoeren vooral over korte afstanden. Hoe langer de afstand hoe groter het aandeel van buitenlandse voertuigen. Spoor en binnenvaart hebben gezamenlijk juist weer een groter aandeel in de middellange afstanden.

Aandeel wegvervoer naar regio, vervoerd gewicht 2012

Aandeel wegvervoer naar regio, vervoerd gewicht 2012

Goederen binnenvaart en spoor vooral geladen in de havens

De Europese Commissie heeft als doelstelling dat in 2030 minimaal 30 procent van het wegvervoer boven de 300 kilometer moet verschuiven naar andere vervoerswijzen zoals transport via spoor of water. In 2050 moet dit meer dan 50 procent zijn. Het wegvervoer, de binnenvaart en het spoorvervoer worden vaak in samenhang bekeken, omdat veelal via deze drie vervoerswijzen goederen die bij zeehavens aankomen naar het achterland worden getransporteerd. Goederen per spoor of via de binnenvaart worden vooral geladen in de havengebieden Rotterdam en Amsterdam. Van elke honderd ton aan goederen in Nederland geladen op een binnenvaartschip komt ruim zestig ton hiervandaan. Bij de trein is dit meer dan tachtig ton en bij een vrachtauto minder dan twintig ton.

Van de drie vervoersopties wegvervoer, binnenvaart en spoor spreidt het wegvervoer zich het meest uit over Europa. In bijna de helft van alle landen in Europa worden alleen via de weg goederen vanuit Nederland gebracht. Het aandeel binnenvaart is het hoogst in Zwitserland en Duitsland (Rijn) en in België (Schelde), gevolgd door Frankrijk en Luxemburg (Rijn en Moezel) en Oostenrijk en Hongarije (Donau). Het aandeel van het spoorvervoer is weer hoog in Italië. Ruim 60 procent van alle naar Italië vervoerde goederen gaat per trein.

Vervoerd gewicht, 2012

Aandeel wegvervoer naar regio, vervoerd gewicht 2012

Binnenvaart en Spoor relatief veel bulkgoederen en zeecontainers

Op de trein of binnenvaartschip worden vooral bulkgoederen en zeecontainers geladen. Driekwart van het vervoerd gewicht betreft het vervoer van zand, grind, kolen, diesel, ijzerertsen en zeecontainers. Het aandeel hiervan bij het wegvervoer is minder dan een kwart. Belangrijke andere goederensoorten die over de weg worden vervoerd zijn onder meer levensmiddelen, stukgoederen, bouwmateralen en landbouwgoederen.

Bron: Goederen geladen in Nederland naar afstandsklasse, 2012 (maatwerk)