Kleiner deel van 65-plussers maakt gebruik van langdurige zorg

Bijna 950 duizend personen maakten in 2012 gebruik van langdurige zorg. Door de vergrijzing is dit aantal sterk gestegen in 2004-2012. Doordat de 65-plusbevolking harder steeg dan het aantal met langdurige zorg, is het aandeel 65-plussers dat gebruik maakt van deze zorg afgenomen. De uitgaven aan langdurige zorg namen ook toe en komen in 2013 uit op 4,6 procent van het bbp. Dit maakt het CBS vandaag bekend in de publicatie Gezondheid en zorg in cijfers 2014.

Bijna 7 procent maakt gebruik van langdurige zorg

In 2004 maakten 848 duizend personen van 18 jaar en ouder gebruik van langdurige zorg in natura waarvoor een eigen bijdrage betaald moest worden. In de periode 2004-2012 is dat aantal met 11 procent gestegen, tot 942 duizend personen. Dat komt neer op een aandeel van 6,9 procent van de bevolking.

Van de personen met langdurige zorg in 2012 maakten 570 duizend personen alleen gebruik van zorg zonder verblijf, 276 duizend personen alleen van zorg met verblijf en 96 duizend personen van beide vormen van zorg.

Personen met langdurige zorg (excl. begeleiding)

Personen met langdurige zorg (excl. begeleiding)

Bijna zes op de tien 80-plussers maakt gebruik van langdurige zorg

Het zijn vooral oudere mensen die gebruik maken van langdurige zorg. Zo gebruikte 13 procent van 65- tot 80-jarigen en 58 procent van de 80-plussers deze zorg in 2012. Onder 18- tot 65-jarigen ligt dit aandeel op 2 procent.

Het aantal 65-plussers dat gebruik maakt van langdurige zorg is toegenomen van 654 duizend in 2004 naar 728 duizend. De bevolking in deze leeftijdscategorie is echter harder gestegen. Onder de huidige 65-plussers bevinden zich bovendien relatief veel mensen die net 65 zijn geworden, de babyboomgeneratie. Hierdoor daalde het aandeel van 65-plussers dat gebruik maakt van langdurige zorg.

Bij de 65- tot 80-jarigen daalde het van 15,7 naar 12,7 procent en bij de 80-plussers van 59,1 naar 57,6 procent. Deze afname doet zich voor zowel bij zorg met verblijf als zonder verblijf. Alleen het aandeel 80-plussers dat gebruik maakt van zorg zonder verblijf nam licht toe.

Aandeel personen met langdurige zorg naar leeftijd (excl. begeleiding)

Aandeel personen met langdurige zorg naar leeftijd (excl. begeleiding)

Uitgaven aan langdurige zorg bijna 5 procent van bbp

De totale uitgaven aan langdurige zorg namen met 40 procent toe, van 21 miljard euro in 2004 tot 29,5 miljard euro in 2013. De uitgaven in 2013 kwamen overeen met een aandeel van 4,6 procent van het bbp en liggen ruim boven de uitgaven aan medisch specialistische zorg (ziekenhuiszorg) van 24,8 miljard. In 2004 ging het om 4,1 procent van het bbp.

Het overgrote deel van de uitgaven aan langdurige zorg is voor AWBZ-zorg in natura. De uitgaven hieraan stegen van 20,4 miljard euro in 2004 tot 25,2 miljard euro in 2013. De uitgaven aan AWBZ-persoonsgebonden budget zijn in de periode 2004 tot en met 2013 meer dan verdrievoudigd: van 0,7 naar 2,5 miljard euro. Vooral in 2012 nam het sterk toe en dat heeft voor een groot deel te maken met de tariefsverhoging per 1 januari 2012 van 5 procent voor cliënten met een indicatie voor zorg met verblijf (intramuraal). De uitgaven aan huishoudelijke verzorging vanuit de Wmo bedroegen in 2013 ongeveer 1,7 miljard euro. In het startjaar van de Wmo (2007) ging het om circa 1,4 miljard euro.

Uitgaven aan langdurige zorg

Uitgaven aan langdurige zorg

Bron: Gezondheid en zorg in cijfers 2014 (hoofdstuk 4)