Nederlandse Living Planet Index gunstiger dan de mondiale trend

Het Wereld Natuur Fonds meldt een forse daling van de mondiale biodiversiteit. Dit staat in schril contrast met de  trend in Nederland.

Herstel zoogdieren, broedvogels en reptielen

Vandaag publiceert het WNF de mondiale Living Planet Index. De mondiale LPI laat zien dat de biodiversiteit sterk is afgenomen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de Living Planet Index (LPI) uitgerekend voor Nederland. In deze berekening speelt de aantalsontwikkeling van gewervelde diergroepen een belangrijke rol. De Nederlandse LPI geeft de gemiddelde trend weer van zoogdieren, broedvogels, reptielen en amfibieën samen. Sinds 1990 is deze groep met 22 procent toegenomen. Deze toename komt door een toename van het aantal zoogdieren, vogels en reptielen in deze periode. De amfibieën zijn als groep echter niet toegenomen. Het grootste verschil met de mondiale LPI is dat in de berekening van de Nederlandse versie vissen niet meegenomen zijn.

Toename biodiversiteit in hoge inkomenslanden

De mondiale trend lijkt haaks te staan op de Nederlandse trend. Als echter de LPI wordt uitgesplitst naar landengroepen met verschillend inkomensniveau (volgens Wereldbank-criteria), dan is te zien dat de LPI voor hoge inkomenslanden juist is gestegen (met 9,7 procent) en dit correspondeert met de Nederlandse trend. Volgens het WWF wijst deze toename op herstel na de zware verliezen in biodiversiteit die deels al voor 1970 optraden. Ook denkt het WWF dat het natuurherstel mogelijk komt doordat in rijke landen hiervoor tegenwoordig meer financiële middelen worden aangewend. 

Bron: Compendium voor de leefomgeving