Opleidingsniveau

Laag: basisonderwijs, vmbo, mbo1, avo onderbouw.

Middelbaar: havo, vwo, mbo2, 3, en 4.

Hoog: hbo bachelor, hbo master, wo bachelor, wo master, doctor.