Vertrouwen in leger neemt toe

De eerste grafiek is aangepast en bevat nu alle leeftijdscategorieën.

Diverse brandhaarden en toegenomen spanningen in de wereld leiden tot meer aandacht voor de krijgsmacht. Het CBS heeft in 2012 en 2013 gevraagd aan mensen of ze vertrouwen hebben in het leger. In 2013 antwoordde 62 procent van de 15-plussers hier positief op. Dat aandeel ligt hoger dan in 2012, toen 59 procent aangaf vertrouwen te hebben in het leger. De politie en rechters krijgen echter het meeste vertrouwen van de bevolking, zo blijkt uit het onderzoek van het CBS.

Vooral veel steun van jongeren

Het vertrouwen in het leger wordt breed gedragen. Mannen verschillen niet van vrouwen, en er zijn slechts kleine verschillen tussen inkomens- en opleidingsgroepen,  allochtonen en autochtonen, stedelingen en mensen die op het platteland wonen. Het leger krijgt vooral veel steun van jongeren. Ruim drie kwart van de 15- tot 25-jarigen en zeven op de tien 25- tot 35-jarigen heeft vertrouwen in het leger. Onder 65-plussers is dat de helft.

Aandeel 15-plussers dat vertrouwen heeft in het leger, 2013

Aandeel 15-plussers dat vertrouwen heeft in het leger, 2013

Ook veel steun onder protestanten

Ook religie is onderscheidend. Zo heeft het leger vooral een sterke vertrouwensbasis onder protestanten. Met zo’n zeven op de tien geldt dit vooral voor gereformeerden en mensen die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland. Onder katholieken en mensen die geen religie aanhangen (bijna drie kwart van de bevolking) is dat met zes op de tien een stuk lager. Met iets meer dan de helft is het vertrouwen het laagst onder de moslims in Nederland.

Meeste vertrouwen in politie en rechters

Twee derde van de ondervraagden gaf aan vertrouwen te hebben in de politie en rechters. Dat aandeel is hoger dan voor het leger. Andere instellingen hebben minder vertrouwen van de bevolking. Met zo’n 29 tot 34 procent heeft een duidelijke minderheid vertrouwen in kerken, de pers, de Tweede Kamer, de EU en banken. Iets minder scepsis is er over grote bedrijven en ambtenaren.

Vertrouwen in instituten en sociaal vertrouwen, 15-plussers

Vertrouwen in instituten en sociaal vertrouwen, 15-plussers

Alleen toename bij leger

Het vertrouwen in banken, grote bedrijven, kerken, ambtenaren, Tweede Kamer en Europese Unie is sinds 2012 iets afgenomen. Het vertrouwen in politie, rechters en pers is niet veranderd. Ook het sociaal vertrouwen bleef gelijk: 58 procent geeft aan dat ‘de meeste mensen wel te vertrouwen zijn’, tegenover 42 procent dat ‘men niet voorzichtig genoeg kan zijn in de omgang met anderen’. Het leger is de enige instantie waarin het vertrouwen is toegenomen.

Hans Schmeets en Judit Arends

Bron: StatLine, Vertrouwen in mensen en in organisaties; persoonskenmerken