Ziekteverzuimpercentage

Het ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen van de werknemers, in procenten van het totaal aantal beschikbare werkdagen van de werknemers in de verslagperiode.

In dit artikel zijn cijfers opgenomen over het ziekteverzuim van werknemers die in loondienst zijn bij particuliere bedrijven en de overheid in Nederland en die in Nederland wonen. Dit ziekteverzuimpercentage is gebaseerd op een enquête onder werknemers, de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), waarbij informatie wordt verzameld over het aantal ziektedagen van de ondervraagde personen in het afgelopen jaar. De NEA wordt uitgevoerd door TNO en CBS.

Een andere bron voor informatie over ziekteverzuim is de kwartaalenquête ziekteverzuim (Ziekteverzuim, kwartaalenquête (vanaf 1996)). In deze laatste enquête wordt het ziekteverzuimpercentage van werknemers gebaseerd op een steekproefonderzoek onder bedrijven. Er bestaan geringe verschillen in de cijferopstellingen van beide bronnen, omdat:

  • de bronnen gebaseerd zijn op twee onafhankelijke steekproeven;
  • de beschreven populaties enigszins verschillen in de leeftijdsafbakening en herkomst van werknemers; in de NEA worden bijvoorbeeld geen werknemers beschouwd die in het buitenland woonachtig zijn, terwijl dit in de kwartaalenquête wel het geval is;
  • werknemers in de NEA verzuim anders kunnen interpreteren dan bedrijven in de kwartaalenquête; bijvoorbeeld, in geval van nulurencontracten wordt niet werken vanwege ziekte door een werknemer mogelijk als ziekteverzuim opgevat, ook als de werknemer niet is opgeroepen voor werk; bedrijven zien deze laatste situatie mogelijk niet als verzuim.