Netto reëel beschikbaar inkomen

Het netto beschikbaar inkomen bestaat uit de inkomsten van huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens na aftrek van de afschrijvingen. Deze inkomsten bestaan uit onder meer loon, winst, sociale uitkeringen, pensioen, rente en dividend, minus belastingen en premies. Het netto reëel beschikbaar inkomen geeft de ontwikkeling van het netto beschikbaar inkomen gecorrigeerd voor inflatie weer.

Alle cijfers in dit artikel betreffen voortschrijdende gemiddelden over het verslagkwartaal en de drie daaraan voorafgaande kwartalen.