Overige energiedragers

Deze omvatten hernieuwbare energie, kernenergie, afval en de netto-invoer van elektriciteit. Het verbruik van overige energiedragers is in absolute hoeveelheid veel kleiner dan van aardgas of aardolieproducten. Om die reden is de daling, hoewel groter in procenten, in absolute zin kleiner dan bij aardolie (een daling bij aardolie van 39 petajoule en bij overige bronnen van 12 petajoule).