Decentrale overheden verwachten tekort van 3,7 miljard

Voor 2014 verwachten de decentrale overheden gezamenlijk uit te komen op een EMU-tekort van 3,7 miljard euro. Dit ligt 0,6 miljard euro boven de overeengekomen norm. Ruim de helft van deze verwachte overschrijding komt voor rekening van de provincies.

Verwacht tekort hoger dan afgesproken

Overheden binnen de Europese Unie zijn gebonden aan begrotingsafspraken. De norm is dat het EMU-tekort van de hele overheid niet groter mag zijn dan 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Uitgaande van deze 3-procentnorm zijn het Rijk, de gemeenten, de provincies en waterschappen overeengekomen dat het tekort voor de decentrale overheden over 2014 niet hoger mag zijn dan 0,5 procent van het bbp. Dit komt neer op 3,1 miljard euro. Het verwachte tekort van 3,7 miljard euro ligt daar ruim boven.

Verwacht EMU-tekort en norm decentrale overheden, 2014

Verwacht EMU-tekort en norm decentrale overheden, 2014

Overschrijding norm vooral door provincies

De gemeenten begroten voor 2014 het grootste tekort. Met 2,1 miljard euro is hun negatief saldo 172 miljoen euro hoger dan de norm die voor alle gemeenten samen is afgesproken. De provincies overschrijden met een verwacht tekort van 1,0 miljard euro het voor hen geldende maximum echter het meest, namelijk met 364 miljoen euro. Daarmee zorgen zij voor meer dan de helft van de totale overschrijding door de decentrale overheden.

De waterschappen gaan uit van een negatief saldo van 471 miljoen euro, 42 miljoen meer dan hun norm. De gemeenschappelijke regelingen voorzien een tekort van 69 miljoen euro. Bij deze gemeenschappelijke regelingen gaat het om samenwerkingsverbanden tussen overheden. Hiervoor is in de overheidsafspraken over de tekorten van de decentrale overheden geen norm opgenomen.

Verwacht EMU-tekort decentrale overheden

Verwacht EMU-tekort decentrale overheden

Kleiner tekort verwacht voor 2015

Voor 2015 verwachten de decentrale overheden samen op een tekort van 2,6 miljard euro uit te komen. Dit is 1,1 miljard euro minder dan het begrote tekort voor 2014. De gemeenten gaan ervan uit dat hun negatief saldo met 1,3 miljard euro afneemt, terwijl de provincies juist een toename verwachten met 0,2 miljard euro.

Floor van Oers

Bronnen:

Zie voor meer informatie over gemeenten ook Gemeenteraadsverkiezingen 2014