Opvangkosten

De hoogte van de toeslag die ouders ontvangen, hangt af van de opvangkosten en hun inkomen in dat jaar.  Bij de opvangkosten gaat het om de kosten voor zover deze het maximaal gecompenseerde uurtarief niet te boven gaan. Eventueel hogere kosten moeten door de ouder(s) zelf gedragen worden en vallen buiten de hier gepresenteerde uitkomsten. Vanaf 2012 is het aantal uren waarvoor kinderopvangtoeslag wordt uitgekeerd bovendien afhankelijk van het aantal werkzame uren van de minst werkende ouder. Daarnaast is vanaf  2012 een maximum gesteld aan het totaal aantal te declareren opvanguren per kind, namelijk 230 uur per maand voor alle opvangsoorten samen.

De Wet kinderopvang gaat uit van financiering van formele kinderopvang door ouders, werkgevers en de overheid. Zowel de werkgeversbijdrage als de overheidsbijdrage wordt vanaf 2007 door de Belastingdienst via de kinderopvangtoeslag uitgekeerd. Voorwaarde hierbij is dat zowel de aanvrager als de eventuele toeslagpartner allebei werken, een opleiding volgen of aan een inburgerings- of re-integratie traject meedoen. Ouders die zo’n traject volgen ontvingen tot 2013 het ontbrekende werkgeversdeel van de gemeente of het UWV. Vanaf 2013 wordt ook dit deel door de Belastingdienst via de kinderopvangtoeslag uitgekeerd. De ouderbijdrage is in de afgelopen jaren verhoogd. Ouders met een gezamenlijk verzamelinkomen vanaf € 118 189 en met één kind in de opvang ontvingen in 2013 zelfs helemaal geen toeslag.

De gegevens over de uitgekeerde toeslagen zijn afkomstig van de Belastingdienst en zijn bijgewerkt tot en met januari 2014. Voor de verslagjaren tot en met 2010 waren op dat moment bijna alle toeslagen definitief vastgesteld. Voor de jaren 2011 en 2012 was dat voor 85 respectievelijk 61 procent van de toeslagen het geval. De gegevens over 2013 zijn uitsluitend gebaseerd op voorlopig toegekende toeslagen. De hoogte van de toeslag die ouders ontvangen hangt af van de opvangkosten en hun inkomen in dat jaar. De Belastingdienst kan uitgekeerde toeslagen in latere jaren nog bijstellen bijvoorbeeld vanwege de definitieve vaststelling van het inkomen. Hiervoor is gecorrigeerd.