Asiel

Asielzoekers kunnen meer dan één asielverzoek indienen. Een volgend asielverzoek kan worden ingediend als er bij de beoordeling van de asielaanvraag sprake is van nieuwe feiten. Soms is er ook aanleiding een asielverzoek opnieuw te beoordelen, zonder dat er nieuwe feiten zijn aangedragen. Dit is bijvoorbeeld het geval als het beleid ten aanzien van veilige herkomstlanden is gewijzigd. Het is niet voor alle jaren aan te geven hoe groot het aantal volgende verzoeken is. Vanaf het jaar 2007 kan de Immigratie- en Naturalisatiedienst eerste en volgende aanvragen wel afzonderlijk onderscheiden. Voor eerdere jaren is dit niet mogelijk en zijn in feite niet het aantal asielzoekers, maar het aantal asielverzoeken geteld.
De cijfers over 2012 zijn voorlopig; de 2013-cijfers zijn definitief.