Steeds meer kortlopende WW-uitkeringen

Het aantal WW-uitkeringen is de afgelopen jaren toegenomen tot ruim 400 duizend eind september 2013. Niet alleen de instroom, maar ook de uitstroom is toegenomen. Het aantal kortdurende WW-uitkeringen groeide sterk.

Meer nieuwe en beëindigde WW-uitkeringen

In de eerste negen maanden van 2013 werden er gemiddeld 50 duizend nieuwe WW-uitkeringen per maand geregistreerd. Vijf jaar eerder lag dat nog rond de 20 duizend per maand. Niet alleen de instroom in de WW is toegenomen, maar ook de uitstroom. Het aantal beëindigde WW-uitkeringen lag in 2013 met gemiddeld 43 duizend per maand bijna twee keer zo hoog als in 2008.

WW-uitkeringen, instroom en uitstroom in de eerste negen maanden

WW-uitkeringen, instroom en uitstroom in de eerste negen maanden

Meer jongeren in en uit de WW

De groei van de instroom in en uitstroom uit de WW hangt niet alleen samen met de verslechterde conjunctuur. De toename van het flexwerk, in het bijzonder onder jongeren, speelt ook een rol. Door de flexcontracten kunnen werknemers een baan weer snel verliezen en bouwen ze daardoor relatief korte WW-rechten op.

Vooral personen jonger dan 35 jaar dragen bij aan de grotere instroom en uitstroom bij de WW. Dat blijkt wanneer de totale in- en uitstroom  als percentage van de beroepsbevolking wordt weergegeven. In de eerste negen maanden van 2013 bedroeg de in- en uitstroom voor 25- tot 35-jarigen 14 procent van de beroepsbevolking van die leeftijd. In 2008 was dat nog 5 procent. Onder 15- tot 25-jarigen is dit percentage zelfs verviervoudigd, van 3 procent in 2008 naar 12 procent in 2013.

WW-uitkeringen, Instroom en uitstroom als aandeel van beroepsbevolking, eerste negen maanden

WW-uitkeringen, Instroom en uitstroom als aandeel van beroepsbevolking, eerste negen maanden

Veel meer kortdurende WW-uitkeringen

De toegenomen dynamiek blijkt ook uit de groei van kortlopende WW-uitkeringen. Zo nam het aantal WW-uitkeringen van minder dan een half jaar toe van 72 duizend eind 2008 tot 180 duizend eind 2012. Dit komt neer op iets meer dan de helft van alle WW-uitkeringen in 2012. Vooral onder jongeren tot 35 jaar nam het aandeel kortlopende uitkeringen sterk toe. Tegelijkertijd daalde het aandeel uitkeringen met een duur van meer dan een jaar van ruim 40 procent naar een kwart van het totaal.

WW-uitkeringen naar duur van de uitkering, einde jaar

WW-uitkeringen naar duur van de uitkering, einde jaar

Ton van Maanen

Bron: StatLine,