Werkloosheid sterk gestegen onder laagopgeleide technici en bouwkundigen

Tussen 2008 en 2012 is de werkloosheid onder laagopgeleiden meer gestegen dan onder middelbaar en hoogopgeleiden. De stijging was het grootst bij laagopgeleiden met een technische of bouwkundige achtergrond.

Werkloosheid laagopgeleiden gestegen tot 8,8 procent

In 2012 was de werkloosheid onder de niet-onderwijsvolgende beroepsbevolking  5,9 procent. Dit is een stuk hoger dan in 2008, toen 3,4 procent werkloos was. De grootste toename deed zich voor onder de laagopgeleide beroepsbevolking: in 2012 was 8,8 procent van hen werkloos, een toename van 3,5 procentpunten ten opzichte van 2008. Onder hoogopgeleiden steeg de werkloosheid van 2,4 naar 4,1 procent.

Werkloosheid niet-onderwijsvolgende beroepsbevolking naar onderwijsniveau

Werkloosheid niet-onderwijsvolgende beroepsbevolking naar onderwijsniveau

Veel laagopgeleiden met een algemene opleiding

In 2012 waren er 1,5 miljoen laagopgeleiden in de niet-onderwijsvolgende beroepsbevolking. Bijna de helft had een algemene opleiding afgerond. Het gaat dan om mensen die hoogstens basisonderwijs hebben gevolgd of mensen die een algemene opleiding op lager niveau hebben voltooid, zoals de theoretische leerweg van het vmbo of de voormalige mavo. Van degenen met een vakspecifieke opleiding waren de meesten opgeleid in de richting  ‘techniek, industrie en bouwkunde’. Ook waren er relatief veel laagopgeleiden met een opleiding in de richting ‘persoonlijke dienstverlening, transport, milieu en veiligheid’.

Laagopgeleide niet-onderwijsvolgende beroepsbevolking naar onderwijsrichting, 2012

Laagopgeleide niet-onderwijsvolgende beroepsbevolking naar onderwijsrichting, 2012

Werkloosheid vooral toegenomen onder laagopgeleiden met richting bouw of techniek

Vooral onder laagopgeleiden met een technische of bouwkundige achtergrond is de werkloosheid sterk toegenomen: van 2,2 procent in 2008 naar 7,2 procent in 2012. Tot deze groep behoren onder andere personen met een opleiding tot bouwvakker of in de autotechniek. Hun werkloosheid lag echter nog steeds onder het gemiddelde voor laagopgeleiden.

Voor laagopgeleiden met een agrarische achtergrond is de werkloosheid het minst gestegen. Met 4,2 procent kende deze groep in 2012 ook de laagste werkloosheid. Het hoogst was de werkloosheid onder laagopgeleiden met een achtergrond in de ‘vormgeving, kunst, talen en humaniora’ met bijna 15 procent. Wel gaat het hierbij om een relatief kleine groep.

Werkloosheid laagopgeleide niet-onderwijsvolgende beroepsbevolking naar onderwijsrichting

Werkloosheid laagopgeleide niet-onderwijsvolgende beroepsbevolking naar onderwijsrichting

Marian Driessen en Hendrika Lautenbach

Bronnen: