Uitgaven aan beroepspraktijkvorming iets gestegen in 2012

In 2012 gaven de erkende leerbedrijven 2,5 miljard euro euro uit aan beroepspraktijkvorming. Dat is 37 miljoen euro meer dan in 2011. Het gaat om uitgaven voor begeleiding bij stages en leerwerktrajecten voor vmbo-, mbo- en hbo-opleidingen.

Uitgaven beroepspraktijkvorming 2012 (in constante prijzen van 2010)

Uitgaven beroepspraktijkvorming 2012 (in constante prijzen van 2010)

Uitgaven nemen toe voor alle onderwijssoorten

De uitgaven voor beroepspraktijkvorming namen in 2012 toe voor alle onderwijssoorten. In de beroepsopleidende leerweg van het mbo stegen de uitgaven met 15 miljoen euro tot 741 miljoen euro. Dat komt doordat er bijna 8 duizend stagiairs meer waren dan in 2011. Daarnaast stegen de loonkosten voor de stagebegeleiders. Het aantal stage-uren per stagiair nam af, maar dit hield de stijging van de uitgaven niet tegen.

In de beroepsbegeleidende leerweg van het mbo was een andere tendens zichtbaar. Er waren ruim 3 duizend duale leerlingen minder; toch stegen de uitgaven aan de leerwerktrajecten licht met 20 miljoen euro tot 1,29 miljard euro. Dat komt door een toename van het gemiddelde aantal vormingsuren per leerling en door gestegen loonkosten.

In het hbo groeiden de uitgaven van de leerbedrijven met 2 miljoen euro tot 490 miljoen euro. Voornaamste oorzaak is het gestegen aantal studenten dat beroepspraktijkvorming kreeg (ruim 3 duizend meer).

Uitgaven aan beroepspraktijkvorming per sector 2012 (in constante prijzen van 2010)

Uitgaven aan beroepspraktijkvorming per sector 2012 (in constante prijzen van 2010)

Aandeel Techniek in de uitgaven het grootst

De uitgaven voor technische beroepspraktijkvorming zijn in 2012 naar verhouding het grootst, al nam het iets af. Het aandeel Zorg stijgt daarentegen licht: met 0,4 procentpunt. In deze laatste sector nam het aantal deelnemers aan beroepspraktijkvorming met bijna 3 duizend toe. In de sector Techniek daalde het aantal deelnemers juist met bijna 2 duizend.

Deelnemers aan beroepspraktijkvorming per sector, 2012

Deelnemers aan beroepspraktijkvorming per sector, 2012

Hugo Elbers

Bronnen: