Internetgebruik ouderen fors toegenomen

Het aandeel 65- tot 75-jarige Nederlanders dat gebruikmaakt van internet is sinds 2005 ruim verdubbeld. Het internetgebruik in deze leeftijdsgroep is vrijwel nergens in de EU zo hoog als in Nederland. Steeds meer ouderen bellen, winkelen en bankieren via het internet.

Meer dan de helft van de 65- tot 75-jarigen dagelijks op internet

In 2013 gaven acht op de tien 65- tot 75-jarigen aan wel eens gebruik te hebben gemaakt van het internet, ruim twee keer zo veel als in 2005. Het aandeel personen dat recent, in de afgelopen drie maanden, het internet heeft gebruikt, is op een vergelijkbare manier gestegen. Ruim de helft (55 procent) van de 65- tot 75-jarigen internet vrijwel dagelijks. Dat is bijna vier keer zoveel als in 2005, toen nog maar 15 procent dat deed. Het aandeel 12- tot 65-jarigen dat elke dag internet gebruikt ligt met 87 procent overigens nog beduidend hoger.

Internetgebruik 65- tot 75-jarigen

Internetgebruik 65- tot 75-jarigen

Nederland in Europese top internetgebruik ouderen

In 2012 – het meest recente jaar waarvoor Europese cijfers beschikbaar zijn  – gaf 74 procent van de 65- tot 75-jarige Nederlanders aan al eens internet te hebben gebruikt. Dat aandeel is bijna twee zo hoog als gemiddeld in de EU. Nederland neemt daarmee samen met Luxemburg, Zweden en Denemarken een koppositie in met het internetgebruik door ouderen. In andere West-Europese landen zoals Duitsland, België en Frankrijk hebben veel minder ouderen ervaring met internet.

Internetgebruik 65- tot 75-jarigen in een aantal EU-landen, 2012

Internetgebruik 65- tot 75-jarigen in een aantal EU-landen, 2012

Steeds meer ouderen bellen, winkelen en bankieren via het internet

Ouderen maken steeds meer gebruik van de diverse mogelijkheden van het internet.  Was het aandeel 65- tot 75-jarigen dat telefoneert via internet (bijvoorbeeld via Skype) in 2005 nog te verwaarlozen, in 2013 was dit 15 procent. Het aandeel dat online winkelt steeg in dezelfde periode van 7 naar 32 procent, en het aandeel dat bankiert via internet van 16 naar 57 procent. Bijna drie op de tien 65- tot 75-jarigen maakten in 2013 gebruik van sociale media.

Internetactiviteiten 65- tot 75-jarigen

Internetactiviteiten 65- tot 75-jarigen

Twee op de tien 75-plussers dagelijks op internet

Sinds 2012 ondervraagt het CBS ook de oudste leeftijdsgroep van 75 jaar en ouder. Het internetgebruik ligt in deze groep aanzienlijk lager dan onder 65- tot 75-jarigen. In 2013 gaf 39 procent van de 75-plussers aan het internet wel eens te hebben gebruikt, en 20 procent doet dit dagelijks. Dit is wel hoger dan in 2012, toen dit 34 en 16 procent was.

Math Akkermans

Bron: