Pseudo-eindheffing hoog loon

In 2013 geldt een tijdelijke maatregel voor werkgevers met werknemers die in 2012 meer dan 150 duizend euro aan loon uit tegenwoordige dienstbetrekking kregen: de pseudo-eindheffing hoog loon, beter bekend als de crisisheffing. Deze heffing komt bovenop eventuele eerder betaalde belastingen.

Het fiscaal loon is het loon waarover loonheffing is berekend en afgedragen. Onder werkgevers wordt hier verstaan: inhoudingsplichtigen voor de loonheffing. Een inhoudingsplichtige is een administratieve eenheid die namens een werkgever aan een groep werknemers loon uitbetaalt, op dit loon loonbelasting en premies inhoudt en deze aan de Belastingdienst afdraagt.
De uitkomsten in dit artikel zijn gebaseerd op gegevens van de Belastingdienst en het UWV. De uitkomsten hebben een voorlopig karakter en geven de situatie weer per 8 oktober 2013. Werkgevers hebben de mogelijkheid om naderhand hun aangiftes te corrigeren. Daarnaast kunnen zij langs juridische weg bezwaar aantekenen tegen de heffing. Dat kan in de toekomst tot aanpassingen leiden.