Aantal vakbondsleden daalt verder

Eind maart 2013 waren in Nederland bijna 1,8 miljoen mensen lid van een vakbond, 52 duizend minder dan een jaar eerder. Alleen onder 65-plussers nam het aantal vakbondsleden toe.

Grootste afname bij 25- tot 45-jarigen

Het aantal leden nam af in alle leeftijdsgroepen onder 65 jaar, het meest onder 25- tot 45-jarigen. Hun aantal nam af met 33 duizend leden, meer dan de helft van de gehele daling. Maart 2013 waren er 515 duizend vakbondsleden tussen 25 en 45 jaar. Het aantal leden onder 25 jaar nam met 8 duizend af tot 61 duizend. Deze afname was met 12 procent relatief groot.

Meer 65-plussers vakbondslid

In 2013 waren 296 duizend 65-plussers lid van een vakbond. Het aantal 65-plusleden blijft toenemen. Dit komt onder andere doordat bestaande leden ook na hun pensionering vakbondslid blijven. Deze groei is in 2013 echter minder groot dan in voorgaande jaren. In 2013 waren er 9 duizend 65-plusleden meer dan een jaar eerder. In 2011 en 2012 nam het aantal 65-plussers nog met 18 duizend toe.

Vakbondsleden naar leeftijd

Vakbondsleden naar leeftijd

1,5 miljoen leden bij een vakcentrale

Een deel van de vakbonden is aangesloten bij een vakcentrale. Nederland kent drie vakcentrales, die gezamenlijk de belangen behartigen van bijna 1,5 miljoen leden. Zij doen dit onder meer bij cao-onderhandelingen en door deelname aan overlegorganen als de Sociaal-Economische Raad (SER).

In maart 2013 hadden de drie vakcentrales FNV, CNV en MHP 155 duizend leden minder dan een jaar eerder. Het aantal leden verandert doordat er bonden in of uit een centrale stappen. Dit heeft het afgelopen jaar een groot effect gehad op het ledental van de vakcentrales CNV en MHP. Samen met de wijziging van het ledental door aanmeldingen en opzeggingen heeft dit geresulteerd in een afname van 50 duizend leden bij het CNV en 67 duizend bij de MHP. Bij het FNV was geen verandering in het aantal aangesloten vakbonden, het ledental nam wel af en kwam uit op 1 142 duizend.

Vakbondsleden naar vakcentrale

Vakbondsleden naar vakcentrale

Dick ter Steege

Bron: StatLine, Leden van vakverenigingen