Gestandaardiseerd sterftecijfer zelfdoding

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van indirecte standaardisatie. Hierbij wordt het feitelijk aantal sterfgevallen van de indexpopulatie (in dit geval een bepaalde herkomstgroep) vergeleken met het verwachte aantal sterfgevallen op basis van de leeftijdsspecifieke sterftecijfers van de standaardpopulatie (autochtonen in de periode 2003-2005). Het quotiënt van beide, de Standardized Mortality Ratio (SMR) geeft dus aan hoeveel zelfdodingen er naar verhouding meer of minder in de indexpopulatie zijn dan in de standaardpopulatie wanneer deze de leeftijdsindeling van de indexpopulatie had gehad. Met behulp van een betrouwbaarheidsinterval is nagegaan of de SMR van de indexpopulatie significant afwijkt van die van de standaardpopulatie. In de tweede grafiek zijn de SMR’s van herkomstgroeperingen met 100 vermenigvuldigd, en in de eerste grafiek met het sterftecijfer voor autochtonen. Beide vermenigvuldigingen hebben geen invloed op de verhoudingen in de grafiek, maar veranderen slechts de verticale schaal.