Netto-uitgaven aan kunst en cultuur

Onder de netto-uitgaven worden in dit artikel de lasten beschouwd die overblijven na aftrek van de baten (saldo) en die de gemeenten uit de algemene middelen moeten financieren.

Tot het terrein van kunst en cultuur worden hier de volgende activiteiten (functies) van gemeenten gerekend:

  • Openbaar bibliotheekwerk,
  • Vormings- en ontwikkelingswerk,
  • Kunst,
  • Oudheidkunde/musea.