Toelichting bij de boeking van de nationalisatie van SNS REAAL

Op 28 juni heeft het CBS cijfers gepubliceerd over de overheidsfinanciën in het eerste kwartaal van 2013. Een belangrijk aspect van deze publicatie was de boeking van de nationalisatie van SNS REAAL (SNS), die op 1 februari 2013 plaats vond. De onderhavige notitie licht een aantal aspecten van deze boeking toe en gaat in op de gevolgen voor het overheidstekort.

Steun aan SNS heeft geen gevolgen voor overheidstekort

De kapitaalverstrekking aan SNS van 2,2 miljard euro is niet ten laste van het overheidstekort geboekt omdat die volgens de Europese boekhoudregels geen uitgave is maar een investering in een bedrijf. De waarde van SNS is hoger dan het kapitaal dat de overheid heeft verstrekt en over dit kapitaal wordt voldoende rendement verwacht.

Eerdere steun aan financiële instellingen ook niet ten laste van overheidstekort

Tussen 2008 en 2010 heeft de Nederlandse overheid voor ongeveer 60 miljard euro steun verleend aan financiële instellingen, waaronder ABN-AMRO en ING. Het CBS heeft hiervan slechts 3,1 miljard euro ten laste van het overheidstekort geboekt. De overige bedragen zijn net als bij SNS als investeringen in een bedrijf geregistreerd. Het CBS heeft het Europees statistisch bureau Eurostat hierover geconsulteerd. Eurostat stemde in met de CBS-registraties.

Nog geen cijfers over 2013

De cijfers die het CBS op 28 juni heeft gepubliceerd hebben alleen betrekking op het eerste kwartaal van 2013 en op het zogeheten voortschrijdend vierkwartaalscijfer. Het voortschrijdend vierkwartaalscijfer heeft betrekking op de vier laatste bekende kwartalen, in dit geval dus het tweede kwartaal van 2012 t/m het eerste kwartaal van 2013. Hierdoor is een zo goed mogelijke vergelijking met cijfers over een kalenderjaar mogelijk. De CBS-cijfers hebben dus geen betrekking op het jaar 2013. Dit jaar is immers nog niet afgelopen en het CBS maakt geen financiële prognoses. De cijfers over het gehele jaar 2013 worden op 31 maart 2014 gepubliceerd.

CBS is verantwoordelijk voor boekingsbesluit

Tussen het CBS, het Ministerie van Financiën en Eurostat bestaat een taakverdeling. Het CBS is verantwoordelijk voor de officiële cijfers over de overheidsfinanciën en baseert zich daarbij op gegevens die het van het Ministerie van Financiën en andere overheidsinstellingen krijgt, en op de Europees voorgeschreven regels van Eurostat. De door het CBS vastgestelde cijfers worden vervolgens gebruikt door het ministerie, Eurostat en anderen. Bij omvangrijke en ingewikkelde transacties consulteert het CBS Eurostat voor een correcte toepassing van de regels. Voor de boeking van de kapitaalverstrekking aan SNS gebeurt dit in juli.

Alleen het eerste kwartaal van 2013 is geanalyseerd

De cijfers die zijn gepubliceerd op 28 juni hebben alleen betrekking op transacties die vóór 1 april 2013 hebben plaatsgevonden. Latere transacties, zoals de voorgenomen afsplitsing van Property Finance, worden pas geanalyseerd als zij zijn gerealiseerd.

2 juli 2013
Sector Overheidsfinanciën en Consumentenprijzen